Krajinná a záhradná architektúra

Absolvent študijného programu krajinná a záhradná architektúra získa súbor znalostí súvisiacich humanitných disciplín a základy tvorivých procesov. Absolvuje technické a príslušné technologické predmety.

Absolvent má poznatky z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Ovláda históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, pozná sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj technológie realizácie výsadieb. Má znalosti v oblasti informačných technológií a aplikovanej počítačovej grafiky. Ovláda problematiku zakladania a údržby zelene.

Absolvent je schopný pracovať v odborných tímoch, aj samostatne, a to v oblasti tvorby sídelnej zelene. Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Dokáže navrhovať stavby drobnej architektúry Je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Môže súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

Absolvent je schopný pracovať v odborných tímoch, aj samostatne, a to v oblasti tvorby sídelnej zelene. Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Dokáže navrhovať stavby drobnej architektúry Je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Môže súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

 

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (50 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky

Termín podania prihlášky: do 31. 03. 2021

Termín konania prijímacej talentovej skúšky: 29. - 30. 04. 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 07. 05. 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 45 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou) / 40 € (pri podaní prihlášky elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS alebo prostredníctvom Portálu VŠ)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní