Krajinná a záhradná architektúra

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Krajinná a záhradná architektúra

Absolvent bakalárskeho študijného programu Krajinná a záhradná architektúra je odborne zameraný na plánovanie, tvorbu, implementáciu a manažment diel krajinnej architektúry a exteriérových priestorov v prírodnom a urbanizovanom prostredí. Je schopný podieľať sa na tvorbe diel krajinnej a záhradnej architektúry a prispieť k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Svojou činnosťou dokáže významne prispieť k adaptácii na zmenu klímy, ochrane biodiverzity a vytváraniu atraktívneho, zdravého a inkluzívneho prostredia pre ľudí a spoločnosť.

Absolvent nadobudne vedomosti v oblasti ochrany, hodnotenia, plánovania, tvorby, revitalizácie a manažmentu krajiny, verejných priestorov, rekreačných priestorov, parkov a záhrad. Získa vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti krajinnej architektúry. Dokáže samostatne riešiť teoretické a praktické problémy svojho odboru v širších súvislostiach. Dokáže samostatne prezentovať svoje vedomosti a výsledky svojej práce odbornej i laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhnúť riešenia. Je schopný efektívne pracovať samostatne, aj ako člen odborného kolektívu.

Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti krajinnej a záhradnej architektúry a zodpovedne o nich rozhoduje. Absolvent získa súbor vedomostí v oblasti prírodných, technických, pôdohospodárskych, humanitných a spoločenských vied, s väzbou na krajinnú a záhradnú architektúru. Získa výtvarno-estetické, tvorivé a technické zručnosti a kompetencie vo svojom odbore. Ovláda teóriu, princípy a nástroje krajinno-architektonickej tvorby. Pozná sortiment rastlín uplatňovaných v dielach krajinnej a záhradnej architektúry. Ovláda technológie zakladania a údržby zelene. Získa znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a počítačovej grafiky, s aplikáciou na krajinnú a záhradnú architektúru. Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy, textovo a graficky ich dokumentovať. Dokáže navrhovať drobné stavby v parkoch a záhradách. Je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia a manažmentu zelene.

Absolvent je schopný zvládnuť analytické a prípravné práce, základné tvorivé úlohy, ako aj organizačno-riadiacu činnosť v oblasti záhradno-krajinárskej tvorby a krajinného plánovania. Je schopný pracovať v odborných tímoch, aj samostatne, a to v oblasti tvorby sídelnej zelene. Vie riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Dokáže navrhovať stavby drobnej architektúry. Je odborne pripravený vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Môže súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní