Krajinná a záhradná architektúra

Profil a uplatnenie absolventa študijného programu Krajinná a záhradná architektúra

 

Absolventom inžinierskeho študijného programu Krajinná a záhradná architektúra je inžinier – krajinný architekt vyškolený v oblasti plánovania, navrhovania a projektovania kultúrnej krajiny, a to mestskej i vidieckej. Štúdiom získa komplexné znalosti historických a teoretických faktov záhradného umenia a krajinnej architektúry, vedomosti biologických súvislostí pre esteticko-kompozičné zoskupovanie rastlín. Je schopný kreatívne konštruovať a meniť priestor pomocou modelácie terénu, vegetácie, vody, stavieb, umeleckých, technických a prírodných prvkov v procese formovania životného prostredia. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Je schopný jasne a jednoznačne komunikovať, zdôvodniť a obhájiť návrhy a riešenia predstaviteľom spolupracujúcich profesií, miestnej samosprávy a verejnosti.

Absolventi sa uplatnia ako tvoriví pracovníci schopní riešiť úlohy krajinného architekta, ale aj ako špecialisti v oblasti projektovania, tvorby a manažmentu zelene v odborných inštitúciách, orgánoch štátnej a verejnej správy, v školstve a vo výskumnej sfére. Po splnení predpísanej dĺžky praxe a zložení autorizačných skúšok sú komplexne pripravení na výkon povolania autorizovaný krajinný architekt.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní