Záhradná a krajinná architektúra, Bc., nadpis

Absolventom je inžinier – krajinný architekt vyškolený v oblasti plánovania, navrhovania a projektovania kultúrnej krajiny, a to mestskej i vidieckej. Štúdiom získal komplexné znalosti historických a teoretických faktov záhradného umenia a krajinnej architektúry, vedomosti biologických súvislostí pre esteticko-kompozičné zoskupovanie rastlín a ekologické myslenie. Je schopný kreatívne konštruovať a meniť priestor pomocou modelácie terénu, vegetácie, vody, stavieb, umeleckých, technických a prírodných prvkov v procese vytvárania prostredia.

Po splnení predpísanej dĺžky praxe a zložení autorizačných skúšok je komplexne pripravený na výkon povolania autorizovaný krajinný architekt. Môže súkromne podnikať v oblasti projektovania a tvorby plôch zelene.
Takisto je pripravený pre výkon koncepčného pracovníka v odborných inštitúciách a orgánoch štátnej a verejnej správy. Ďalším vzdelávaním má možnosť pôsobiť v pedagogických a vedeckých funkciách na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (20 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 16. júl 2019

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. júl 2019

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 45 € (pri podaní prihlášky len v tlačenej forme osobne/poštou), 40 € (pri podaní prihlášky v tlačenej forme a súčasne aj elektronickej, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní