Záhradná a krajinná architektúra, Bc., nadpis

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na tvorivú prácu pre zvládnutie úloh záhradného a krajinného architekta v regionálnych, sídelných a zonálnych dimenziách s uplatnením prvkov zelene a architektonických štruktúr. Získa predpoklady pre tvorivú rekonštrukciu a obnovu historických krajinných štruktúr, prvkov a objektov záhradného a parkového umenia, ako aj revitalizáciu a obnovu rurálnej krajiny s dôrazom na sídla a biotechnické úpravy v krajinnom priestore. Môže sa uchádzať aj o diela súvisiace s výstavníctvom, výtvarným umením a prvkami drobnej architektúry ako súčastí biotických vegetačných prvkov v interiéroch, v sídlach a v krajinnom priestore.

Uplatnenie absolventov

Absolvent dokáže analyzovať a syntetizovať stavy, vlastnosti a hodnoty krajiny z hľadiska vývoja, kultúry, historických štruktúr, estetiky a architektúry, foriem využívania a osídľovania krajiny. Získa schopnosť hodnotiť a posudzovať parky, záhrady a iné štruktúry sídelnej a krajinnej zelene z hľadiska slohovo-architektonického, estetického, genofondovo-rastlinného. Je schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu, ekologickú stabilitu, zvýšenie estetickej hodnoty a kvality životného prostredia.

>> podrobný študijný plán

 

Záhradná a krajinná architektúra, Bc., ilustrácia

 

Forma štúdia: denná (15 študentov)

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: 31. júl 2021

Termín zasadnutia prijímacej komisie: do 13. augusta 2021

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  40 € prihláška len elektronicky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU - UIS)

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní