FZKI otvára svoje dvere aj v tomto roku

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

ŠTUDUJ NA FZKI

Pripravujeme DOD 5.2.2021

Prezentácia študijných programov I. stupňa na FZKI - KLIK TU

Tak ako každý rok, aj v roku 2020 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva zorganizovala Deň otvorených dverí 2020, kde privítala záujemcov o štúdium.

Okrem vybraných ukážok a výstupov zo štúdia našich študentov, mali záujemcovia jedinečnú príležitosť sa s nimi aj porozprávať, spýtať sa na úskalia a radosti tohto obdobia ich života. K dispozícii boli študijní poradcovia a študijná referentka, ktorí odpovedali na všetky otázky od dôležitých termínov, náročnosti predmetov až po možnosti ubytovania a možnosti získania štipendií. Prodekanka pre vzdelávanie zosumarizovala a prehľadne odprezentovala základné informácie o štúdiu.

Okrem vyššie spomínaného programu mohli študenti využiť možnosť spoznať svojich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých sa môžu realizovať nasledujúce roky.

Program prebiehal priebežne počas celého dňa v čase od 10:00 h do 14:00 h a študenti si mohli prejsť zaujímavé stanovištia pripravené jednotlivými katedrami rozdelené podľa jednotlivých odborov

V rámci odboru Záhradníctvo si Katedra zeleninárstva (KZ) pripravila aktivitu s názvom „Prečo bylinky voňajú? Koľko vitamínu C je skutočne v citróne a koľko v paprike?“ kde mohli študenti vedecky vyvrátiť vžité informácie o tom, že pri chrípke je najlepší citrón a dozvedeli sa, čo ako je to so skutočnou pravdou, ako aj prečo je vonný olejček do aromalampy taký drahý.

Katedra ovocinárstva a vinárstva (KOV) v rámci aktivity „Jablčné šťavy inak“ poukázali na to, že monotónnosť  môže  byť  niekedy   nudná  a môže  to platiť   aj   pre jablčné šťavy. Preto nástrojom na spestrenie chuti sú iné, niekedy aj menej známe záhradnícke plodiny. Výsledkom sú potom veľmi zaujímavé kombinácie chutí a vôní a navyše,  všetky  sú aj nesmierne  zdravé, napr. jablčná šťava s prídavkom bylín ako bazalka, mäta alebo aj iného ovocia ako rakytník, či baza.

V rámci nového študijného odboru Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve si Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (KKPPÚ) pripravila hneď niekoľko aktivít: „Od papierovej mapy po 3D model“ kde bolo poukázané na to, že dnešné technológie umožňujú takmer okamžite tvoriť 3D modely reálnych objektov v krajine a študenti si sami mohli vyskúšať tvorbu 3D modelu najmodernejšími technológiami. Avšak pozemkové úpravy nie sú len riešenie vlastníckych vzťahov, ale aj plánovanie a úprava krajiny tak, aby bola nielen funkčná, ale aj estetická. Preto v rámci aktivity „Naplánuj si ideálnu krajinu!“ bolo možné naplánovať si vlastnú krajinu, ktorá by bola podľa predstáv. A pretože krajina sa skladá z množstva dielikov, ktoré musia do seba zapadať, prírodné a technické prvky v krajine musia byť v súlade s pozemkovým vlastníctvom. Záujemcovia si mohli vyskúšať poskladať puzzle s tematikou pozemkových úprav - „Pozemkové úpravy ako puzzle.“ V rámci aktivity - „Vieš ako správne kompostovať?“ sme sa dotkli aktuálnej problematiky ohľadom kompostovania a mulčovania, ktorým predchádzame vzniku odpadu.

V rámci odboru Krajinné inžinierstvo predstavila Katedra krajinného inžinierstva aktivity „Život vo vode“ nakoľko či už pre krajinného inžiniera, projektanta pozemkových úprav, krajinný architekta alebo záhradníka, je dôležité vedieť, že vo vode sa nachádzajú rôzne živočíchy, podľa ktorých vieme zistiť kvalitu vody.  Keďže krajinný inžinier sa veľa pohybuje v krajine a musí si všímať rôzne veci nachádzajúce sa v nej a Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene, no „Pozeráš sa otvorenými očami?“ a vieš, kde sa nachádzajú pramene v obchode bežne dostupných minerálnych vôd?

Katedra biometerológie a hydrológie  (KBH) pripravila aktivitu „Ako sa predpovedá počasie?“, kde si študenti mohli pozrieť prístroje, ktorými vieme zaznamenávať priebeh počasia a podľa toho ho aj lepšie predpovedať.

V rámci odboru Krajinná a záhradná architektúra si mohli študenti spoločne s pedagógmi z Katedry  krajinnej a záhradnej architektúry (KZKA) vysúšať svoje kresliarske zručnosti v našom ateliéri v rámci aktivity „Kresba, nástroj záhradného architekta“, nakoľko záhradný a krajinný architekt musí vedieť prezentovať svoje návrhy objednávateľovi alebo verejnosti, keďže dopyt po ručne spracovaných návrhoch sa znova vracia a je stále väčší.

Katedra biotechniky zelene (KBZ) poukázala tiež na to, že krajinný architekt je takisto aranžérom. Musí vedieť vhodne vybrať a skombinovať stromy, kry, kvitnúce kvetiny a okrasné trávy. Vznikajú tak permanentné aranžmány a kompozície. Niekedy však úlohou krajinného architekta môže byť aj aranžovanie dočasných kvetinových kompozícií. V rámci „Pozri si, ako sa aranžujú kvety“ boli na mieste vytvárané interiérové aranžmány s použitím rôznych sukulentov a izbových rastlín.

Aby záhradný architekt vedel správne navrhnúť a použiť dreviny v sadovníckych úpravách, musí ich poznať. Ako rastú, čo potrebujú? Aké majú kvety a plody? Toto a omnoho viac bolo počas aktivity „Poznáš dreviny?“

V rámci priestorov fakulty boli vystavené práce našich študentov a absolventov, ako aj zaujímavé diela z tvorivých predmetov, ktoré sú ťažiskom štúdia krajinného a záhradného architekta.

Takisto bolo možné nahliadnuť do interaktívnej experimentálnej záhrady, ktorá slúži ako živá učebnica trvaliek a kvetinových kompozícií.

Pozrite sa na výbornú atmosféru na 1. Dni otvorených dverí 2020

DOD 2020 - TV Nitrička

Pozvánka na DOD FZKI, 17.03.2020

PDF - Pozvánka na DOD FZKI, 17.03.2020 (427.5 KiB)

Späť