Ekologické a environmentálne inžinierstvo

vložil: Miloslav Mucha

Prvá medzinárodná vedecká konferencia

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

26. - 29. Jún 2018

Krakov, Poľsko

Konferencia sa uskutoční 26. - 29. júna 2018 v Kongresovom centre Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (al. 29 Listopada 46).

Konferencia je organizovaná v spolupráci medzi univerzitami a inštitúciami: Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Univerzita prírodných vied v Lubline, Technická univerzita v Gdaňsku, Univerzita prírodných vied v Poznani, Univerzita životného prostredia a prírodných vied vo Vroclavi, Univerzita prírodných vied vo Varšave, Polytechnická univerzita v Beja, Poľská spoločnosť ekologického inžinierstva sekcia Lublin a národný park Ojców.

TÉMY

Technológia vôd a odpadových vôd
komunálne a priemyselné čistenie odpadových vôd, vodovody, kanalizačné systémy, vodné hospodárstvo, odvodňovanie a stabilizácia kalov, výluhy skládok, úpravy dažďovej vody, čistenie podzemných a povrchových vôd, opätovné využitie vody, výstavba mokradí

Obnoviteľná energia
biomasa a biopalivá, výroba bioplynu a jeho aplikácie, energetické zhodnocovanie odpadov, hybridné systémy, veterná, slnečná a geotermálna energia, vodná energia, skladovanie energie, logistika dodávok biomasy, vplyv obnoviteľných zdrojov energie na životné prostredie, sociálne a ekonomické aspekty "Zelenej energii"

Klimatické zmeny
klimatické zmeny a klimatológia, účinky a príčiny globálneho otepľovania, modelovanie a zaznamenávania nedávnej a budúcej zmeny klímy, právo a politika v oblasti klimatických zmien, znečistenie a jeho vplyv na klímu, úloha obnoviteľných zdrojov energie v globálnom otepľovaní, ekonomika zmeny klímy, zmena podnebia

Tvorba a ochrana životného prostredia
degradácia pôdy, ochrana a sanácia, ochrana a tvorba vodných zdrojov, ochrana krajiny, organizácia poľnohospodárskej produkčnej oblasti, trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, územné riadenie, monitorovanie životného prostredia, odpadové hospodárstvo, analýza a podávanie správ o životnom prostredí, trvalo udržateľné využíva

REGISTRAČNÝ POPLATOK

rádový: 350 euro
študent: 250 euro

Registračný poplatok zahrňuje:

Neobmedzený prístup k prezentáciám všetkých konferenčných tém;
Materiály konferencie (vrátane certifikátu); 
Prestávky a obedy;
Gala večera;
Exkurzie počas sympózia (1 – Krakov staré mesto, 2 – národný park Ojców).

Organizačný výbor sa snaží získať finančné prostriedky na publikovanie článkov. Informácie o nákladoch na publikovanie budú poskytnuté v 2. oznámení

* V registračnom poplatku nie sú zahrnuté náklady na ubytovanie.

KONTAKT

Tajomník organizačného výboru

Karolina Kurek, PhD

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakov 
+48 12 662 40 46
karolina.kurek@urk.edu.pl

Viac informácii na https://coee.urk.edu.pl/

Späť