ENVIRO 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

23. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PROBLÉMY OCHRANY A ROZVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

16. – 18. Máj 2018

Modlniczka pri Krakove, Poľsko

Ide o 23. ročník série konferencií ENVIRO, ktoré striedavo organizujú Poľnohospodárske Univerzity v Nitre, na Slovensku a v Krakove, v Poľsku.

ORGANIZÁTORI 

Katedra rekultivácie pôdy a environmentálneho rozvoja, Poľnohospodárska Univerzita v Krakove, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Výbor pre poľnohospodárske vedy (Divízia II: Biologické a poľnohospodárske vedy), Poľská akadémia vied, Združenie inžinierov v oblasti hydrauliky a rekultivácie pôdy, Krakovská pobočka, Kancelária obce Wielka Wieś.

TÉMY

 • Meteorologické, hydrologické, hydrogeologické a geotechnické podmienky rozvoja vodných zdrojov
 • Environmentálne, technické a ekonomické podmienky rozvoja a ochrany vodných zdrojov
 • Úloha malej retencie vo vodnom hospodárstve vo vidieckych oblastiach
 • Účinok manažmentu povodia na kvalitu vodných zdrojov
 • Rekultivácia pôdy a rozvoj znehodnotených oblastí
 • Účinok hydrotechnických konštrukcií na stabilitu koryta a na množstvo a kvalitu vôd
 • Prevádzka čistiarne odpadových vôd na boj proti degradácii vodných zdrojov
 • Návrh a rozvoj vidieckych oblastí
 • Špecifickosť oceňovania nehnuteľností v blízkosti vodných nádrží
 • Moderné technológie získavania priestorových údajov pre plánovanie, návrh a ochranu životného prostredia
 • Geodetické, satelitné a klasické techniky pri monitorovaní hydrotechnických konštrukcií
 • Geomatika, manažment vidieckych oblastí a krajiny
 • Plánovanie a riadenie vidieckych oblastí

MIESTO KONFERENCIE

Witek Hotel & Konferenčné centrum
ul. Handlowców 14
Modlniczka pri Krakove
Obec Wielka Wieś

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Účastnícky poplatok – 1200 PLN (účasť – 700 PLN, publikácia – 500 PLN) zahŕňa:
Tlač publikácie (v prípade Poľského žurnálu environmentálnych štúdií - platba za článok v redakčnej rade),
Konferenčné materiály,
Strava (raňajky, coffee breaks, obedy, večere),
Ubytovanie na 2 noci,
Terénne vzdelávacie stretnutie v magickom Krakove.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31 december 2017 – on-line prihláška (www.enviro.ur.krakow.pl) – prihláška musí byť zaslaná vrátane názvu a abstraktu príspevku
28 február 2018 – úhrada registračného poplatku
10 marec 2018 – zaslanie kompletného príspevku
15 apríl 2018 – program konferencie

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

dr inż. Wioletta Żarnowiec (tajomníčka)
e-mail: enviro@ur.krakow.pl
Katedra rekultivácie pôdy a environmentálneho rozvoja
Al. Mickiewicza 24-28, 30-059
Krakov, Poland

WEBSITE KONFERENCIE

enviro.urk.edu.pl/

Enviro 2018

Späť