Stavby vodného hospodárstva a zachytávanie vody v krajine

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

V dňoch 13. až 17. 5. 2019 skupina študentov a učiteľov zo Srbska, Rumunska a Českej republiky ako aj skupina našich študentov 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva a zachytávanie vody v krajine. Postupne prešli vodné diela rôzneho typu a účelu. Ako prvé navštívili hať vo Veľkých Kozmálovciach, ktorá zabezpečuje dodávku vody pre jadrovú elektráreň v Mochovciach. Aktuálne tam prebieha aj výstavba rybovodu, ktorého navrhovaná trasa a postup výstavby nám boli ukázané. Po tejto zastávke nasledovala vodná nádrž Vyškovce a hať na rieke Ipeľ pri obci Ipeľský Sokolec, ktorá v rámci ucelenej skupiny slúži na zvyšovanie hladiny podzemnej vody. Na tejto lokalite sme mali možnosť vidieť aj protipovodňovú ochrannú hrádzu. Ďalší deň sme pokračovali prehliadkou VD Krupina a tajchov Rozgrund a Veľká Richňava s výkladom k spôsobu výstavby a ich účelu v minulosti a v súčasnosti.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ing. Jurajovi Juricovi, riaditeľovi Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa a všetkým pracovníkom za pripravený program, sprevádzanie a zabezpečenie odborného výkladu na všetkých navštívených miestach, a to aj napriek daždivému a veternému počasiu.

Zahraniční študenti a učitelia boli taktiež oboznámení s univerzitou a možnosťami štúdia a výskumu, absolvovali prehliadku areálu a mesta Nitra. V rámci prednáškového bloku boli účastníkom doplnené informácie o vodných zdrojoch a vodnom hospodárstve na Slovensku.

Späť