Voda v krajine

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

V dňoch 10. a 11. 5. 2017 skupina študentov 1. roč. 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva.

Postupne prešli vodné diela rôzneho typu a účelu. Navštívili VD Ružiná s prehliadkou združeného funkčného bloku, VD Hriňová súčasťou ktorého je rybné hospodárstvo pre zarybňovanie vodných tokov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP).

Nasledovala prehliadka tajchov Rozgrund a Veľká Richňava s výkladom k spôsobu výstavby a ich účelu v minulosti a v súčasnosti.

Ďalším vodným dielom bola hať vo Veľkých Kozmálovciach, ktorá zabezpečuje dodávku vody pre jadrovú elektráreň v Mochovciach.

Odborný program bol ukončený v meste Levice pri zhybke - križovaní kanála Perec a vodného toku Podlužianka. Na tomto mieste bola účastníkom popísaná aj ochrana mesta Levice pred povodňami.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Ing. Jurajovi Juricovi, riaditeľovi Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa a všetkým pracovníkom za pripravený program, sprevádzanie a zabezpečenie odborného výkladu na všetkých navštívených miestach.

Späť