PREVÁDZKOVANIE KOMPOSTÁRNÍ

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný Ing. Annou Bárekovou, PhD. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre odborných pracovníkov existujúcich kompostární resp. budúcich prevádzkovateľov kompostární, pracovníkov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva, pre študentov a osoby so záujmom získať odborné vedomosti z oblasti výroby kompostu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).

Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná.

Kurz je v rozsahu 25 hodín.

Termín kurzu: 22. - 24. 05. 2024

Cena za kurz 350€

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

Každá obec na Slovensku je povinná zabezpečovať pre svojich občanov triedený zber záhradných a kuchynských biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO). Vďaka tomu nekončia tieto odpady na skládkach. Najbežnejšou formou zhodnocovania BRKO je kompostovanie. Kvalita výsledného kompostu je však podmienená nielen kvalitou vstupných surovín, ale aj správnym priebehom celého kompostovacieho procesu. Prostredníctvom kompostu vyrobeného správnou technológiou je možné doplniť chýbajúcu organickú hmotu v pôde a zlepšiť jej vlastnosti. Na Slovensku existuje už pomerne rozsiahla sieť kompostární, ktorých prevádzkovateľmi sú aj obce. Ich skúsenosti s kompostovaním sú však často minimálne. MŽP SR síce podporuje čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie, prípadne rozšírenie kapacít kompostární, ale dôležité je, aby tieto zariadenia fungovali efektívne a ich výstupným produktom bol naozaj kvalitný kompost. Pridanou hodnotou je využívanie BRKO ako zdroja živín, ktoré prostredníctvom kompostu môžu prirodzene cirkulovať v prírode. Schopnosť kompostu viazať vodu má význam aj pri zmierňovaní vplyvu klimatických zmien. Jeho aplikácia na pôdu tak významne prispieva k stabilizácii regionálnych mikroklimatických podmienok . Z tohto pohľadu musíme nazerať na kompostovanie ako na výrobný proces hodnotného produktu, ktorý má strategický význam pre spoločnosť a nielen ako na alternatívny spôsob zbavenia sa biologicky rozložiteľných odpadov. Dôraz by teda mal byť kladený nielen na efektívnosť výroby kompostov z BRKO, ale hlavne na vysokú kvalitu vyrobeného kompostu. Čím vyššiu kvalitu kompostu dosiahneme, tým väčšie možnosti jeho uplatnenia na trhu získame.

Cieľom vzdelávacieho kurzu je priblížiť účastníkom všetky aspekty správneho procesu kompostovania s možnosťou prediskutovať konkrétne problémy s odborníkmi z praxe a zároveň osobne spoznať prevádzku existujúcich kompostární, ktoré budú navštívené v rámci exkurzie.

Absolvent vzdelávacieho programu:
• získa základné informácie o vzniku, zbere a materiálovom zhodnocovaní BRKO v SR;
• oboznámi sa s formami a s jednotlivými technológiami kompostovania;
• orientuje sa v legislatíve SR súvisiacej s výrobou a využívaním kompostu;
• ovláda legislatívne aj technické požiadavky na prevádzku malej a veľkej kompostárne;
• oboznámi sa so špecifickými legislatívnymi a technickými požiadavkami na zber a spracovanie kuchynských BRKO;
• získa vedomosti o spôsoboch zisťovania kvality kompostov, ich certifikácie a aplikácie na rôzne druhy pôd;
• je schopný stanoviť optimálnu skladbu substrátu pre založenie kompostovacej zakládky;
• získa zručnosti z oblasti navrhovania a výpočtov potrebných manipulačných a kompostovacích plôch na kompostárni s pásovými hromadami;
• je schopný samostatne riadiť jednotlivé procesy prebiehajúce v rámci prevádzky kompostárne a riešiť prípadné problémové situácie.

Kontakt

V prípade záujmu o odborný vzdelávací program, prosím, kontaktujte:
Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI - Ing. Kristína Candráková, PhD.- 037/ 641 5406, kristina.candrakova@uniag.sk, prípadne Kanceláriu vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK): kvszk@uniag.sk

Prihlasovanie na termíny: http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

Prihláška na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

SPU v Nitre si vyhradzuje právo vzdelávací program neotvoriť v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov.
Minimálny počet účastníkov na kurz: 15 (v prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje).
Maximálny počet účastníkov na kurz: 20

Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať referentka oddelenia a vyzve Vás k úhrade poplatku za zvolený kurz ešte pred jeho začatím (v prípade, že sa kurz otvorí).

Cena za kurz je 350 €.

PRIHLÁŠKA na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Prevádzkovanie kompostární

Odborné programy a kurzy