FUNDAMENTY ENOLÓGIE

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný doc. Ing. Štefanom Ailerom, PhD. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pestovateľov viniča hroznorodého, výrobcov a predajcov vína, somelierov a pracovníkov v gastronómii, posudzovateľov vína ako aj pre absolventov stredných odborných škôl záhradníckeho zamerania

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

Iba z kvalitného hrozna sa dá vyrobiť bezchybné, konkurencie schopné víno. Ideálnym stavom je uzavretý systém, keď si subjekt dokáže dopestovať kvalitné hrozno, vyrobiť z neho bezchybné víno, vie tento produkt pútavo prezentovať a finálne realizovať na trhu. Cieľom programu je poskytnúť cieľovej skupine komplexné poznatky o pestovaní viniča hroznorodého, spracovaní hrozna a technológii výroby vína. Účastníci absolvujú tiež tréning somelierskych a prezentačných zručností pri servise vína.

Naučíme vás a vašich kolegov:

 • - problematiku pestovania viniča hroznorodého, zakladanie nových výsadieb, ochranu proti škodlivým faktorom, agrotechniku, fenologické fázy viniča, odrody,
 • - manažment kvalitatívnych parametrov hrozna, modely ekonomickej efektívnosti výroby hrozna,
 • - technológiu výroby bielych, rosé a červených vín,
 • - spôsoby prevencie a nápravy chorôb a chýb vína,
 • - zmyslové hodnotenie vína rozličnými metódami,
 • - aké sú požiadavky na pozíciu someliera vína, zásady servírovania, typy zátok, obalov, čítanie etikety, snúbenie jedlám a vín v enogastronómii,
 • - nadobudnete praktické zručnosti vo vinohrade, vínnej pivnici, pri prezentácii a servise vína,
 • - získate kompetencie pre osobnostný rozvoj, tímovú prácu, legislatívnu gramotnosť, rozhodovanie, tvorivosť, kreativitu, analyzovanie a riešenie predmetnej problematiky.

Vzdelávanie je zostavené do troch tematických modulov.

 1. 1. Základy vinohradníctva (15h)

Absolvent modulu pozná postup pri príprave stanovišťa, projektovaní a zakladaní vinohradov, Ovláda techniky klčovania a opätovnej výsadby vinohradov. Je oboznámený s vegetačným cyklom viniča hroznorodého a vplyvoch biotických a abiotických faktorov pri jeho pestovaní. Je schopný identifikovať a eliminovať choroby a škodcov viniča hroznorodého. Berie na zreteľ význam agrotechnických operácii na kvalitu hrozna a na kvalitatívny potenciál budúceho vína.

 1. 2. Základy vinárstva (17 h)

Absolvent modulu Základy vinárstva ovláda aktuálne trendy, technické a technologické vybavenie pre výrobu bezchybného vína. Je schopný spracovať hrozno a kategorizovať víno. Pozná alkoholové a jablčno - mliečne kvasenie vína, chyby vína, mikrobiológiu vína a choroby spôsobené mikroorganizmami.

 1. 3. Základy zmyslového hodnotenia a prezentácie vína (10 h)

Absolvent modulu Základy ochutnávky vína je schopný odprezentovať víno, pozná využitie hrozna v zdravej výžive a diéte ako aj zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína.  Absolvent je schopný prakticky zmyslovo posúdiť víno rôznymi systémami, ovláda servis bieleho, červeného a šumivého vína, dekantáciu. Je schopný zorganizovať súťaž vín a vínnu cestu a elektronicky hodnotiť víno.

Termín:

Účastníci absolvujú kurz v priebehu jedného týždňa - 25.-28.06.2024

Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná.

V prípade záujmu o odborný vzdelávací program, prosím, kontaktujte Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI: Ing. Petra Zaujecová, PhD. - petra.zaujecova [at] uniag.sk

Registrácia do 15.05.2024:

https://forms.office.com/r/3TaVLpL9sK

Cena za kurz 600€.

Minimálny počet účastníkov na kurz: 10 (v prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje). S podporou projektu NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA je možné tento kurz absolvovať zadarmo. Pre viac informácií o projekte, kontaktujte svoj ÚPSVR.

- Informačný leták