Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) - 13.12.2023 o 09:00

Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2023-2027) sa bude konať dňa 13.12.2023 (streda) o 9:00 h v zasadačke Dekanátu FZKI (1. poschodie), Tulipánová 7, Nitra.

Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie o výsledkoch volieb do AS FZKI a predstavenie zvolených členov AS FZKI
3. Zloženie sľubu zvolených členov AS FZKI
4. Voľba skrutátorov, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
5. Voľba predsedu AS FZKI
6. Voľba podpredsedu AS FZKI
7. Voľba tajomníka AS FZKI
8. Rôzne
9. Záver

Ing. Mária Tárníková, PhD., predsedníčka FZVK (FZKI SPU v Nitre)

Pozvánka

Ísť späť