JUNIORSTAV 2018

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Jakub Pagáč

Dňa 25.1. 2018 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník odbornej konferencie doktorandského štúdia JUNIORSTAV 2018, ktorá bola organizovaná na Fakulte stavební Vysokého učení technického v Brně. Konferencia sa skladala z viacerých sekcií, ktoré boli zamerané na problematiku vodného hospodárstva a vodných stavieb, pozemných stavieb a mestského inžinierstva, manažmentu stavebníctva, stavebnej fyziky a technické zariadenia budov, dopravných stavieb, geodézie, kartografie a geoinformatiky.

Počas konferencie vystúpilo dohromady 109 účastníkov z Českej republiky, Poľska, Slovenska, Srbska, Nemecka a iných zahraničných krajín. Na odbornej konferencií sa zúčastnil a predniesol príspevok na tému Odhad odnosu pôdy vodnou eróziou v povodí rieky Nitrica, Slovensko aj Ing. Jakub Pagáč, doktorand na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť