Poriadok polplatkov SPU v Nitre

Poriadok_poplatkov_2017.pdf (685.3 KiB)

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2018 (1.1 MiB)

Študijná príručka FZKI pre akademický rok 2018/2019

Študijná príručka FZKI (956.2 KiB)

Harmonogram výučby (I. až III. stupeň štúdia) na FZKI v akademickom roku 2018/2019

Harmonogram výučby (I. až III. stupeň štúdia) (151.8 KiB)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Ján Horák, PhD.

26.10.2018 o 09:00 v v posluchárni TD-01, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre (203.7 KiB)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Gabriel Kuczman, PhD.

24.10.2018 o 09:00 v v posluchárni TD-01, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre (202.9 KiB)

Organizačné zabezpečenie volieb do AS FZKI SPU v Nitre

Organizačné zabezpečenie volieb do AS FZKI (790.1 KiB)

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 – 2022

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FZKI (825.0 KiB)

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI (281.7 KiB)

Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami (611.9 KiB)

Vstupný dotazník študenta so špecifickými potrebami

Vstupný dotazník študenta so špecifickými potrebami (622.8 KiB)

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (332.9 KiB)

Priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami a určenie rozsahu podporných služieb na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami a určenie rozsahu podporných služieb (562.6 KiB)

Odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami

Odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami (559.0 KiB)

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Miroslava Šinkovičová, 22. august 2018 o 09,00 h

Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou :metodický postup (192.0 KiB)

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jakub Kočica, 22. august 2018 o 11,00 h

Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie environmentálnych rizík (194.5 KiB)

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Veronika Fúsková, 20. august 2018 o 10,00 h

Dažďové záhrady (Rain Gardens) - prostriedok udržateľného dizajnu urbanizovaných plôch (207.2 KiB)

Oznámenie pre register študentov - 2. a 3.ročník

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2018/2019 (45.1 KiB)

Oznámenie pre register študentov - 1.ročník

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2018/2019 (52.5 KiB)

Dlhodobý zámer FZKI 2018-2023

Dlhodobý zámer rozvoja fakulty (336.3 KiB)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Ján Mezey, PhD.

22.05.2018 o 09:00 v posluchárni TD-01, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre (195.6 KiB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2017/2018 (inžiniersky stupeň)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií (331.5 KiB)

Výsledky talentovej skúšky prijímacieho konania ŠP Krajinná a záhradná architektúra 2018/2019

Výsledky talentovej skúšky (193.2 KiB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas (253.0 KiB)

Oznámenie pre register študentov (2 a 3 ročník) 2018/2019

Oznámenie pre register študentov (2 a 3 ročník) (253.7 KiB)

Oznámenie pre register študentov (1 ročník) 2018/2019

Oznámenie pre register študentov (1 ročník) (256.6 KiB)

Návrh tém dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

Témy dizertačných prác 2018/2019 (558.8 KiB)

Politika kvality FZKI SPU v Nitre na roky 2018 a 2019

Politika kvality (255.4 KiB)

Ciele kvality pre zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania na FZKI SPU v Nitre na roky 2018 a 2019

Ciele kvality (259.1 KiB)

Smernica dekanky FZKI č.1/2018 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2018

Smernica dekanky FZKI č.1/2018 (446.4 KiB)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Štefan Ailer, PhD.

28.03.2018 o 09:00 v v posluchárni TD-01, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre (685.7 KiB)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce - Ing. Alena Andrejiová, PhD.

27.03.2018 o 09:00 v v posluchárni TD-01, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre (762.0 KiB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku

Výška školného - výlučne anglický jazyk (244.4 KiB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka

Výška školného - slovenský jazyk alebo kombinácia slovenského a anglického jazyka (217.2 KiB)

Študijná príručka 2017/2018

Študijná príručka (824.4 KiB)

Záverečné práce v akademickom roku 2017/2018

Postup a harmonogram vypisovania záverečných prác (390.5 KiB)

Inauguračná prednáška - doc. Ing. Dušan lgaz, PhD.

24.10.2017 o 11:30 poslucháreň TD-01, Tulipánova 7, FZKI SPU v Nitre (178.1 KiB)

Inauguračná prednáška - doc. Ing. Peter Halaj, CSc.

24.10.2017 o 09:00 poslucháreň TD-01, Tulipánova 7, FZKI SPU v Nitre (176.4 KiB)

Študijný plán – Biotechnika parkových a krajinných úprav, II. st. štúdia, denná forma, 2017/2018

Študijný plán – Biotechnika parkových a krajinných úprav, II. st. štúdia (319.0 KiB)

Študijný plán – Záhradná a krajinná architektúra, II. st. štúdia, denná forma, 2017/2018

Študijný plán – Záhradná a krajinná architektúra, II. st. štúdia (318.9 KiB)

Študijný plán – Krajinné inžinierstvo, II. st. štúdia, denná forma, externá forma, 2017/2018

Študijný plán – Krajinné inžinierstvo, II. st. štúdia (662.2 KiB)

Študijný plán – Záhradníctvo, II. stupeň štúdia, denná forma, externá forma, 2017/2018

Študijný plán – Záhradníctvo, II. stupeň štúdia (651.0 KiB)

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň 2018/2019 (282.3 KiB)

Harmonogram výučby (I. až III. stupeň štúdia) na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram výučby FZKI 2017/2018 (231.8 KiB)

Študijný plán – Krajinná a záhradná architektúra, I. st. štúdia, denná forma, 2017/2018

Študijný plán – Krajinná a záhradná architektúra, I. st. štúdia (356.8 KiB)

Študijný plán – Krajinné inžinierstvo, I. st. štúdia, denná forma, externá forma, 2017/2018

Študijný plán – Krajinné inžinierstvo, I. st. štúdia (687.6 KiB)

Študijný plán – Záhradníctvo, I. stupeň štúdia, denná forma, externá forma, 2017/2018

Študijný plán – Záhradníctvo, I. stupeň štúdia (682.6 KiB)

Usmernenie k úhrade školného v AR 2017/2018

Usmernenie k úhrade školného (187.8 KiB)

Zborník abstraktov zo študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017

Zborník abstraktov ŠVK 2017 (1.4 MiB)

Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram zápisov na inžinierske štúdium (denná a externá forma štúdia) (86.3 KiB)

Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram zápisov na bakalárske štúdium (denná a externá forma štúdia) (87.1 KiB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov (253.0 KiB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

Oznámenie pre register študentov - 2. a 3. ročník (252.7 KiB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

Oznámenie pre register študentov - 1. ročník (255.5 KiB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017 (bakalársky stupeň)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií (410.4 KiB)

Posudok oponenta bakalárskej práce akademický rok 2016/2017

Posudok oponenta bakalárskej práce (41.6 KiB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce akademický rok 2016/2017

Posudok vedúceho bakalárskej práce (41.8 KiB)

Charakteristika ochorení

Charakteristika ochorení (501.9 KiB)

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (214.6 KiB)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. (41.2 KiB)

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100)

Zákon č. 57/2012 Z. z. (41.0 KiB)

Priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami a určenie rozsahu podporných služieb

Priznanie štatútu (314.0 KiB)

Odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami

Odporúčanie (383.1 KiB)

Vstupný dotazník študenta so špecifickými potrebami

Vstupný dotazník študenta (381.7 KiB)

Žiadosť pre získanie štatútu študenta so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Žiadosť pre získanie štatútu študenta (387.0 KiB)

Vstupný dotazník uchádzača so špecifickými potrebami

Vstupný dotazník uchádzača (381.7 KiB)

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky na FZKI SPU v Nitre

Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky (385.9 KiB)

Samohodnotiaca správa kvality FZKI SPU v Nitre

Samohodnotiaca správa kvality (258.1 KiB)

Poplatky spojené so štúdiom na SPU v Nitre v akademickom roku 2017/2018

Poplatky spojené so štúdiom (341.4 KiB)

Poriadok poplatkov SPU v Nitre

Poriadok poplatkov (454.1 KiB)

Oznámenie pre register študentov akademický rok 2017/2018

Oznámenie pre register študentov (36.0 KiB)

Výsledky talentové skúšky 2017/2018

Výsledky talentové skúšky (192.2 KiB)

Supervisor's Review Of The Master's Thesis

Supervisor's Review (440.7 KiB)

Opponent's Review Of The Master's Thesis

Opponent's Review (299.8 KiB)

Dohoda o odbornej praxi študenta

Dohoda o odbornej praxi študenta (237.7 KiB)

Návrh tém dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác 2017/2018 (720.9 KiB)

Potvrdenie - odborná prax

Potvrdenie (169.8 KiB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2016/2017 (Inžiniersky stupeň)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií (337.0 KiB)

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa (192.5 KiB)

Odborná prax - potvrdenie

Odborna_prax_potvrdenie1.pdf (32.4 KiB)

Politika kvality 2015/2016 a 2016/2017

Politika kvality (47.5 KiB)

Ciele kvality na zlepšovanie vzdelávania na FZKI SPU v Nitre na AR 2015/2016 a 2016/2017

Ciele kvality na zlepšovanie vzdelávania na FZKI (50.4 KiB)

Zoznam študentov dennej formy štúdia, ktorým sa priznáva motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v kalendárnom roku 2017

Zoznam študentov dennej formy štúdia (45.3 KiB)

Smernica dekanky FZKI č.1/2017 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2017

Smernica dekanky FZKI č.1/2017 (72.6 KiB)

Študijný plán, Bc., 2016/2017, ZH

Študijný program: Záhradníctvo (122.6 KiB)

Študijný plán, Bc., 2016/2017, KI

Študijný program: Krajinné inžinierstvo (125.5 KiB)

Študijná príručka 2016/2017

Študijná príručka (678.3 KiB)

Posudok vedúceho diplomovej práce 2016/2017

Posudok vedúceho diplomovej práce (.doc) (37.5 KiB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce 2016/2017

Posudok vedúceho bakalárskej práce (.doc) (44.2 KiB)

Posudok oponenta diplomovej práce 2016/2017

Posudok oponenta diplomovej práce (.doc) (42.6 KiB)

Posudok oponenta bakalárskej práce 2016/2017

Posudok oponenta bakalárskej práce (.doc) (44.1 KiB)

Dohoda o diplomovej praxi študenta

Dohoda o diplomovej praxi (32.7 KiB)

Organizácia praxe na FZKI

Organizácia praxe (42.9 KiB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku v III. stupni štúdia

Výška školného - výlučne anglický jazyk, III. stupeň štúdia (812.0 KiB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka

Výška školného - slovenský jazyk alebo kombinácia slovenského a anglického jazyka (812.0 KiB)

Školné na FZKI SPU v Nitre na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku

Výška školného - slovenský jazyk (769.9 KiB)

Plán podujatí na rok 2017

Plán podujatí na FZKI 2017 (435.7 KiB)

Vypísanie tém záverečných prác v AR 2016/2017

Vypísanie tém záverečných prác (87.6 KiB)

Harmonogram výučby (I. až III. stupeň štúdia) na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017

Harmonogram výučby na FZKI SPU v Nitre ak. rok 2016/2017 (27.8 KiB)

Harmonogram zápisov na štúdium a do ďalšieho roka štúdia v akademickom roku 2016-2017 (denná a externá forma štúdia)

Harmonogram zápisov na štúdium a do ďalšieho roka štúdia (2.0 MiB)

Posudok oponenta bakalárskej práce FZKI 2015/2016

Posudok oponenta bakalárskej práce (41.6 KiB)

Posudok vedúceho bakalárskej práce FZKI 2015/2016

Posudok vedúceho bakalárskej práce (41.8 KiB)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok a promócií v akademickom roku 2015/2016 (inžiniersky stupeň)

Organizačné zabezpečenie štátnych skúšok (623.8 KiB)

Posudok oponenta diplomovej práce FZKI 2015/2016

Posudok oponenta diplomovej práce (40.8 KiB)

Posudok vedúceho diplomovej práce FZKI 2015/2106

Posudok vedúceho diplomovej práce (35.7 KiB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav (študijný program s pozastavenými právami) akad. rok 2015/2016

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav (93.3 KiB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program krajinné inžinierstvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program krajinné inžinierstvo (92.2 KiB)

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

Okruhy otázok na štátne skúšky bakalársky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (96.3 KiB)

Okruhy otázok na štátne skúšky inžiniersky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (študijný program s pozastavenými právami) akademický rok 2015/2016

Okruhy otázok na štátne skúšky inžiniersky stupeň štúdia – externá forma študijný program záhradníctvo (86.4 KiB)

Motivačné štipendium - za vynikajúce plnenie študijných povinností

Zoznam študentov ktorým sa priznáva prospechové štipendium v roku 2016 (32.5 KiB)

Témy dizertačný prác pre akademický rok 2016/2017

Témy dizertačný prác (131.3 KiB)

Smernica dekanky FZKI č.1/2016 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2016

smernica-dekanky-fzki-01-2016-o-priznavani-motivacneho-stipendia-2016.pdf (80.3 KiB)