OsKAr 3/2022 - Celoživotné dielo v krajinnej architektúre s najvyšším medzinárodným uznaním

napísal

OsKAr 3/2022 Celoživotné dielo v krajinnej architektúre s najvyšším medzinárodným uznaním

Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 16.2.2022 sme na ÚKA privítali nášho emeritného profesora Jána Supuku, ktorý je v medzinárodnom i domácom prostredí považovaný za jedného z popredných predstaviteľov odboru krajinná architektúra. Našu univerzitu zapojil do Európskej rady škôl krajinnej architektúry, v ktorej nás dlhodobo reprezentoval (2001-2017). K jeho menu sa viaže úspešná akreditácia odboru krajinná a záhradná architektúra, ako aj jeho uznanie Medzinárodnou federáciou krajinných architektov (IFLA Europe). Bol hlavný riešiteľ za Slovensko v mnohých projektoch EU-COST, člen redakčnej rady 3 medzinárodných vedeckých časopisov, člen vedeckých rád SAV a univerzít v SR a ČR a člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie vlády SR pre vysoké školy. Profesora Supuku poznáme ako húževnatého a mimoriadne pracovitého kolegu. O jeho činorodosti svedčí množstvo mimoriadne významných ocenení, vyše 300 publikácií (z nich 120 pôvodných vedeckých prác v časopisoch, 13 vedeckých monografií a kapitol a 13 VŠ učebníc a skrípt). Má viac ako 1 200 ohlasov na svoje publikácie. Naši študenti a absolventi si pamätajú jeho podnetné prednášky, počas ktorých zaujal vynikajúcimi odbornými vedomosťami, výborným všeobecným prehľadom a dobrým zmyslom pre humor. Krásnou spomienkou sú spoločné odborné exkurzie do historických záhrad Západného Slovenska, tradičných vinohradov v Sebechleboch-Stará Hora či kultúrnej krajiny Banskej Štiavnice.

Stručná biografia:

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. sa narodil v roku 1944 v obci Hrabičov (okres Žarnovica). Vyštudoval lesné inžinierstvo, so špecializáciou na krajinárstvo (1967) na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene (dnes TUZVO), kde v roku 1976 získal titul kandidát vied v odbore meliorácie, so zameraním na tvorbu a ochranu krajiny. Na Vysokej škole zemědělskej v Brne (dnes MENDELU) získal v roku 1988 titul docent v odbore zahradní a krajinářská architektura, so špecializáciou na dendrológiu. Je doktorom vied v odbore poľnohospodárstvo a lesnícke vedy (TUZVO, 1994) a profesorom v odbore aplikovaná ekológia, so zameraním na tvorbu a ochranu krajiny (TUZVO, 1997). Prof. Supuka pôsobil 24 rokov ako vedecký pracovník SAV na Ústave dendrobiológie v Arboréte Mlyňany (1970-1993), kde viedol Oddelenie tvorby a ochrany zelene a na nitrianskej Pobočke biológie drevín Ústavu ekológie lesa (1993-1994). Jeho dlhodobá úspešná a produktívna vedecká dráha pokračovala v akademickom prostredí. Pôsobil ako profesor a vedúci Katedry plánovania a tvorby krajiny FEE TUZVO (1995-1999) a následne vyše dve desaťročia posilňoval náš kolektív ako profesor na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (2000-2021), ktorú viedol v rokoch 2000-2006. V rokoch 2006-2010 bol prorektorom SPU v Nitre pre vedu a výskum. Je držiteľom významných národných ocenení udelených SAV, SPU v Nitre a TUZVO, ako aj významných ocenení MENDELU v Brne, vrátane čestného doktorátu (2013). Jeho kariéru v krajinnej architektúre s medzinárodným prínosom ocenila aj Európska rada škôl krajinnej architektúry (ECLAS, 2019) najvyšším ocenením - Cenou ECLAS za celoživotné dielo.

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

#OsKAr: Osobnosti krajinnej architektúry © Attila Tóth 2022
#DeKA: Dejiny krajinnej architektúry © Attila Tóth, 2022
#70rokovSPU #kega_zelinka

foto: Kristína Candráková 2022; Lujza Záhoráková 2019; Andrea Cuperová 2018; Attila Tóth 2016; Tomáš Pavelka 2011; Ján Supuka 2002, 2005, 2009, 2016

https://www.facebook.com/uka.fzki.spu/posts/448583550392145

Ísť späť