OsKAr 2/2022 - Celoživotné dielo zasvätené drevinám

napísal

Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Druhým hosťom v rámci tejto série bol dňa 2. 2. 2022 profesor Pavel Hrubík, ktorý na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vyučoval listnaté, ihličnaté a vždyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe, sadovnícku dendrológiu a ochranu okrasných rastlín. Profesor Hrubík bol známy svojím priateľským prístupom k študentom aj kolegom. Ku študentom pristupoval ako k seberovným partnerom a často ich milo a vtipne oslovoval „odborníci svetového významu“. Viedol množstvo záverečných prác a veľmi populárne boli aj jeho odborné exkurzie, ktoré v zimnom semestri organizoval do významného Arboréta Mlyňany SAV a historického prírodno-krajinárskeho parku v Topoľčiankach a v letnom semestri do Banskej Štiavnice, do Arboréta Borová Hora a Arboréta Kysihýbel, kde výučbu dendrológie obohatil o názorné ukážky v teréne. Ako vyučený lesný inžinier a vedecky vyškolený odborník na dendrológiu si našiel cestu ku krajinnej a záhradnej architektúre. Snažil sa o to, aby študenti mali zabezpečenú študijnú literatúru, aby našli záľubu v drevinách a vedeli ich pri svojej tvorbe používať. Profesora Hrubíka považujeme za významnú osobnosť odboru krajinná a záhradná architektúra, ktorý sa výraznou mierou pričinil o vznik a rozvoj pracovísk i programu v našom odbore.

prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. sa narodil v Sennom, v okrese Veľký Krtíš (1941). Po stredoškolskom štúdiu na Lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici vyštudoval lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (LF VŠLD) vo Zvolene. Prvý rok po štúdiu pracoval na Polesí Horné Lefantovce. Od roku 1965 pracoval v Arboréte Mlyňany SAV, kde sa podieľal na dlhodobej inventarizácii a hodnotení historických parkov a záhrad na Slovensku a viedol dve dendrologické expedície na Kóreu (KĽDR) v rokoch 1983 a 1985. V roku 1983 získal na LF VŠLD titul CSc. Po troch desaťročiach odpracovaných na SAV (1965-1995) nastúpil na novovzniknutú Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI), kde pôsobil ako vedúci Katedry záhradnej a krajinnej tvorby, neskôr ako vedúci Katedry biotechniky parkových a krajinných úprav (1998-2001) a prodekan pre štúdium (2001-2004). V študijnom odbore záhradníctvo bol vymenovaný za docenta v roku 1995 a za profesora v roku 1999. V roku 1997 získal titul doktor vied – DrSc na SAV. Po odchode z FZKI v roku 2009 pôsobil dva roky v Botanickej záhrade SPU v Nitre. Pavel Hrubík publikoval viac ako 360 publikácií, z toho 6 vedeckých monografií, desiatky vedeckých príspevkov a 12 skrípt a učebných textov.

#OsKAr: Osobnosti krajinnej architektúry © Attila Tóth 2022
#DeKA: Dejiny krajinnej architektúry © Attila Tóth, 2022
#70rokovSPU #kega_zelinka

foto: Kristína Candráková 2022, Attila Tóth 2008, 2009

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Ísť späť