Fotografická súťaž

napísal

Author: Ing. Andrej Tárník, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine“ vyhlasuje fotografickú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl.

Pošlite foto a hrajte o vecné ceny

Ako sa zapojiť

- pošlite 1 fotografiu na tému voda (rieky, jazerá, rybníky, mokrade, údolia s riekami,...)
- k fotografii pripojte názov, miesto zachytenia a vaše meno
- fotografie posielajte do 15.11.2017 na adresu „fzki.uniag.sk@gmail.com“
- fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené

Ďalšie informácie

- do fotosúťaže sa môžu zapojiť žiaci stredných a študenti vysokých škôl

- fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené

- organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu

- účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: "Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)"

- organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.)

- vecné ceny nie sú nárokovateľné

- zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá

- prípadné zmeny v podmienkach alebo organizačných pokynoch budú zverejnené na stránke www.fzki.uniag.sk a na www.facebook.com/FZKISPUNitra

Vyhlásenie výsledkom a odovzdanie cien sa uskutoční 21.11.2017 v priestoroch SPU v Nitre. Súčasťou vyhodnotenia budú aj odborno-popularizačné prednášky súvisiace s témou súťaže - vodou.

Ísť späť