Krajina tu a teraz

napísal

V dňoch 22.-24. októbra sa v španielskom regióne Andalúzia, v meste Granada, uskutočnilo valné zhromaždenie európskej organizácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe). Podujatie organizovala Asociácia španielskych krajinárov (AEP) na Technickej škole architektúry Univerzity v Granade. Valnému zhromaždeniu IFLA Europe predchádzal medzinárodný kongres krajinných architektov s hlavnou témou „Krajina tu a teraz“.

Prvým bodom programu bola spoločná odborná exkurzia do svetoznámych stredovekých maurských palácových záhrad Alhambra a Generalife, ktoré sú skvostným historickým odkazom arabskej kultúry na Pyrenejskom polostrove a sú právom zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou komplexu Alhambry je aj renesančný Palác Karola V., cisára Svätej rímskej ríše, v ktorom delegáti a prezidenti národných členských asociácií IFLA Europe prezentovali súčasnú krajinnú architektúru v členských štátoch a boli vyhlásení aj víťazi medzinárodnej študentskej súťaže za roky 2020 a 2021.

Na valnom zhromaždení zastupoval Slovensko delegát Spolku architektov Slovenska (SAS) pre IFLA Europe a člen Výboru pre krajinných architektov Slovenskej komory architektov, doc. Ing. Attila Tóth, PhD. Delegátom a prezidentom národných organizácií predostreli svoje správy viceprezidenti IFLA Europe pre komunikáciu, vzdelávanie a odbornú prax; generálna tajomníčka a končiaca prezidentka IFLA Europe, Karin Helms.

V rámci správy o vzdelávaní vystúpili s prezentáciami Európska asociácia študentov krajinnej architektúry (ELASA), Európska rada škôl krajinnej architektúry (ECLAS), Európska sieť univerzít pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine (UNISCAPE) a nová Sieť európskych krajinných archívov (NELA). Bol predstavený projekt Erasmus+ InnoLAND, ktorého cieľom je vypracovanie Spoločného európskeho vzdelávacieho rámca (Common Training Framework) pre krajinnú architektúru, ktorý by podporil a uľahčil uplatnenie krajinných architektov naprieč Európou. Riešiteľom tohto projektu je aj Attila Tóth.

V rámci správy o odbornej praxi rezonovali témy pracovných skupín zameraných na zmenu klímy, Nový európsky Bauhaus, poľnohospodársku krajinu, hnutie SoGreen a správu o profesionálnom uznávaní a regulácii profesie krajinnej architektúry v členských státoch. Za novú prezidentku IFLA Europe bola zvolená Katerina Gkoltsiou. Cena IFLA Europe Award 2021 bola udelená Fransovi Timmermansovi, výkonnému viceprezidentovi Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu, ktorý vyzdvihol význam profesie krajinnej architektúry pre udržateľný rozvoj Európy.

Na záver valného zhromaždenia bolo prijaté uznesenie o „Krajine tu a teraz“, v ktorom je vyzdvihnutá každodenná, odolná, zdravá a udržateľná krajina. Valné zhromaždenie IFLA Europe sa v roku 2022 uskutoční v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách. Viac informácií o valnom zhromaždení a o Medzinárodnej federácii krajinných architektov nájdete na internetovom sídle: https://iflaeurope.eu/.

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
Delegát IFLA Europe za Slovensko

Foto - Alhambra /Atilla Toth/

Ísť späť