Letná škola "Participatívny výskum zlepšenia stavu mokradí"

napísal

Ani pre naše územie extrémne vysoké teploty nás neodradili od realizácie letnej školy „Participatory research of status improvement of wetland“ s celkovou účasťou viac ako 30 osôb. Od 26. júna do 2. júla 2022 sa študenti z 13 krajín (Česká republika, Srbsko, Jordánsko, Tunis, Nigéria, Sudán, Etiópia, Panama, Irak, Ghana, Irán, Uzbekistan a Slovensko) reprezentujúci 5 univerzít (SPU v Nitre, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Mendelova univerzita v Brne, University of Novi Sad a Eötvös Loránd University) stretli na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, aby si vypočuli prednášky/diskusie a zúčastnili sa exkurzií v Novej Dedinke a pri Klátovskom ramene. Prednášky boli zamerané na prezentovanie mokradí ako celku, ich ekologickej a hydrologickej funkcii, možnostiach revitalizácie týchto biotopov vrátane predstavenia komplexného postupu riešenia ich nového návrhu alebo zlepšenia aktuálneho stavu. Boli prezentované príklady projektov zo Srbska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Exkurzie boli realizované s podporou pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ktorí prezentovali zámery obnovy mokradných území a priamo v teréne ukázali lokality bez a s vykonanou obnovou mokrade, resp. časti projektu.

Posledný deň bol venovaný problematike participatívnych procesov na príklade záplavových území a zapojeniu stakeholderov (záujmových skupín) do týchto procesov. Táto časť programu bola zabezpečená pracovníkmi Global Water Partneship Central and Eastern Europe, ktorí s touto prácou majú dlhoročné skúsenosti.

Všetkým účastníkom, prednášajúcim, spolupracovníkom a sprievodcom počas exkurzií ako aj poskytovateľom finančným grantov veľmi pekne ďakujeme.

Organizácia letnej školy bola finančne podporená zo schém CASEE a CEEPUS.

Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Ísť späť