Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Marek Hus

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradná a krajinná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 11:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Husa, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre. Názov dizertačnej práce: "Hodnotenie vplyvu vybraných abiotických stresorov na rast drevín v urbanizovanom prostredí"

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční online cez Microsoft Teams.

Marek Hus

Ísť späť