Ocenení študenti na FZKI SPU v Nitre

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje študentov fakulty, ktorých prístup k plneniu študijných povinností, príkladná aktivita v mimoškolských aktivitách a reprezentácia fakulty pomáha budovať jej pozitívny imidž. Ocenení študenti boli nominovaní vyučujúcimi. Zo známych dôvodov súvisiacich s epidemickou situáciou sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením FZKI tento rok nekonalo.

Dekan Dušan Igaz ocenil motivačným štipendiom:

I. Stupeň štúdia

Danielu Kováčovú - študentku ABc v 4. ročníku bakalárskeho štúdia za angažovanie sa pri prezentácii Experimentálnej záhrady a aktivity nad rámec študijných povinností.

Klaudiu Dočekalovú - študentku ABc v 4. ročníku bakalárskeho štúdia za aktivity v kultúrnospoločenskej oblasti a za úspech dosiahnutý v nadnárodnom kontexte.

II. Stupeň štúdia

Bc. Teréziu Zajacovú - študentku 1. ročníka KII za reprezentáciu vo florbale, ktorá momentálne pôsobí v extraligovom klube NTS FK-ZŠ Nemšová.

Bc. Zuzanu Špuntovú - študentku 1. ročníka KII za výborné študijné výsledky a aktívne zapájanie sa do vedeckovýskumnej činnosti v oblasti riešenia problematiky odpadového hospodárstva.

Bc. Lyndu Paulíkovú - študentku 1. ročníka KII, ktorú komisia na štátnych bakalárskych skúškach vysoko ocenila pre nadpriemerné spracovanie bakalárskej práce s množstvom jej vlastných výsledkov meraní.

Bc. Tomáša Abela - študenta 1. ročníka KII za zodpovedný prístup k štúdiu a angažovanie sa v mimoškolských aktivitách, popri štúdiu sa aktívne venuje práci s mládežou v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa v Nitre (UPC) a pôsobí vo funkcii koordinátora UPC za SPU.

Bc. Annu Kulperovú - študentku 1. ročníka ARI, ktorá bola súčasťou tímu, ktorý riešil projekt "MYZONE - TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU" na základe požiadaviek mesta Nové Zámky v súťaži Pre vodu, participovala v tíme LE:NOTRE Student Competition "Cross-Border Landscapes", v skupine študentov na návrhu konceptu zelene pre mesto Košice v spolupráci s autorizovanými architektami.

Bc. Luciu Sršňovú - študentku 2. ročníka ARI, za aktívny a nadmieru zodpovedný prístup k štúdiu a aktivity aj pri iných mimoškolských aktivitách.

Bc. Richarda Koščialika - študenta 1. ročníka ZHI za nadštandardný postoj k štúdiu a aktivity v prepojení povinného študijného plánu so štúdiom predmetov študijného programu záhradná a krajinná architektúra.

III. Stupeň štúdia

MSc. Samuela Adamca - študenta 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe záhradníctvo na Katedre zeleninárstva FZKI za cieľavedomé plnenie študijných povinností vyplývajúcich zo študijného plánu a aktívnu účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch s kvalitnými výstupmi.

Ing. Miroslava Čibika – študenta 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI za participáciu na vedeckej činnosti katedry a jeho aktivity v kultúrno-spoločenských a športových oblastiach. Výsledky jeho činností boli viackrát ocenené na úrovni národnej i medzinárodnej. Stal sa laureátom súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR - J.E. Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Ing. Mareka Husa - študenta 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra na Katedre biotechniky zelene FZKI za jeho výnimočný prístup k štúdiu, svedomitosť a kreativitu a za aktívne pôsobenie v študentskej rade FZKI.

Ing. Luciu Tokovú - študentku 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia v študijnom programe krajinné inžinierstvo na Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI za jej aktivitu v študijnej oblasti a rovnako aj vo vedecko-výskumnej, o čom svedčí aj jej publikačný výstup za rok 2020, v ktorom mala publikovaných viacero prác evidovaných v databázach CC a WOS z toho dve v prvom kvartile.

Oceneným študentom ďakujeme za aktivity, ktorými pozitívne propagujú Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a srdečne im gratulujeme. Prajeme im v ďalšej práci mnoho úspechov!

Ísť späť