OsKAr 5/2022 - Od architektúry a urbanizmu ku krajinnej architektúre

napísal

OsKAr 5/2022 Od architektúry a urbanizmu ku krajinnej architektúre

Pri príležitosti 70. výročia založenia SPU v Nitre organizuje Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre (ÚKA) sériu rozhovorov s názvom OsKAr – Osobnosti krajinnej architektúry Slovenska. Dňa 16.3.2022 sme na ÚKA privítali profesora Petra Gála, architekta a urbanistu, ktorý sa vyprofiloval v krajinnej architektúre a založil tento odbor na Fakulte architektúry (FA) STU v Bratislave.

Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. sa narodil v roku 1942 v Bratislave. Vyštudoval architektúru a stavbu miest na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave (1959-1965). Svoju diplomovú prácu vypracoval v ateliéri profesora Emila Belluša. Po skončení štúdia pracoval ako projektant pre Štátne lesy Bratislava a následne nastúpil na internú ašpirantúru pod vedením profesora Jána Svetlíka na Katedre urbanizmu a územného plánovania (KUÚP, 1966-1969). Na tomto pracovisku následne pôsobil ako vedeckovýskumný pracovník a v roku 1979 sa habilitoval v odbore urbanizmus. V roku 1999 sa stal profesorom urbanizmu na Fakulte architektúry (FA) STU v Bratislave a v tejto pozícii pôsobil do roku 2012.

Jeho pôvodné zameranie na architektúru a urbanizmus postupne prerástlo do vytvárania vedeckej základne v slovenskom prostredí nového odboru „krajinná architektúra a krajinné plánovanie“, v ktorom plnil viaceré priekopnícke úlohy a dlhodobo reprezentoval Slovensko vo Svetovej rade Medzinárodnej federácie krajinných architektov – IFLA (1983-1990). V tejto oblasti si založil vlastnú vedeckú školu, ktorú postupne uplatňoval v pedagogickom procese na FA STU ako zakladateľ a dlhoročný vedúci Katedry krajinnej a záhradnej architektúry (1990-1999), ktorá si získala čoskoro celoslovenské i medzinárodné uznanie ako člen Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Bol prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy (1996-2002) a následne dekanom FA STU (2002-2006). V roku 2013 bol vymenovaný za emeritného profesora.

Profesor Gál eviduje 69 realizovaných architektonických a urbanistických diel, 33 ocenených návrhov v domácich a 2 ocenené návrhy v medzinárodných súťažiach a vyše 100 publikácií. Je autorom Územného plánu priemyselného a technologického parku Eurovalley na Záhorí. V roku 1988 získal s kolektívom 1. cenu v medzinárodnej 2-kolovej urbanisticko-architektonickej súťaži na Obytný komplex Drozdy v Minsku. Je vášnivým hráčom golfu a navrhovanie golfových ihrísk patrí medzi jeho špecifické tvorivé činnosti. Okrem viacerých štúdií vypracoval ÚPD a DÚR pre realizované golfové areály vo Veľkej Lomnici, Malackách a v Sebedraží pri Prievidzi.

Bol členom (1967-1990) a podpredsedom (1987-1989) Zväzu slovenských architektov, v rámci ktorého predsedal aj Komisii pre tvorbu krajiny (1978-1987). V Spolku architektov Slovenska – SAS pôsobil ako člen prezídia (1993-1999) a neskôr ako viceprezident (1996-1999) a predseda jeho bratislavskej organizácie. Bol predsedom Združenia architektov – krajinárov SAS (1993-2000). Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej komory architektov (od 1991), kde pôsobil spočiatku ako člen Autorizačnej komisie (1993-1996) a Skúšobného senátu (1996-2001) a neskôr bol v dvoch obdobiach zvolený do Predstavenstva komory (2001-2005) so zameraním na reprezentáciu v zahraničí a na úspešné získanie medzinárodnej registrácie (uznávanie diplomov) pre absolventov slovenských škôl architektúry v EÚ. Bol členom Vedeckej rady STU v Bratislave, členom a predsedom Vedeckej a umeleckej rady FA STU a členom Vedeckej rady FZKI SPU v Nitre.

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

#OsKAr: Osobnosti krajinnej architektúry © Attila Tóth 2022
#DeKA: Dejiny krajinnej architektúry © Attila Tóth, 2022
#70rokovSPU #kega_zelinka

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Fakulta architektúry a dizajnu STU
SPU Nitra - Zelená univerzita
STU Bratislava

foto: Kristína Candráková 2022; archív Petra Gála, 2009; Kronika Ústavu urbanizmu, 1970. roky

Ísť späť