Oznam o priznaní motivačného štipendia študentom FZKI SPU v Nitre

napísal

za vynikajúce plnenie študijných povinností (prospechové štipendium) v kalendárnom roku 2024.

Motivačné štipendium v roku 2024 za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2023/2024 (tzv. prospechové štipendium) sa priznáva študentom FZKI SPU v Nitre v súlade so Smernicou dekana FZKI SPU v Nitre č.1/2024 o priznávaní motivačného štipendia v kalendárnom roku 2024.

Vedenie FZKI SPU v Nitre rozhodlo o pridelení štipendia vo výške 500,00 € študentom, ktorí budú o tejto skutočnosti informovaní osobne alebo e-mailom v priebehu mesiaca máj 2024.

Oznam o priznaní motivačného štipendia študentom FZKI SPU v Nitre

Ísť späť