S pietou: Za profesorom Antonom Uherom

napísal

polnohospodar.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 14. januára 2024 nás vo veku 77 rokov opustil prof. Ing. Anton Uher, PhD., bývalý dlhoročný pedagóg, uznávaný odborník v oblasti záhradníctva a zeleninárstva.

Profesor Anton Uher sa narodil 5. apríla 1946 v Močenku, okres Nitra. Stredoškolské vzdelanie získal na gymnáziu, ktoré ukončil v roku 1964 v Nitre. Následne pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, fytotechnický odbor, ktoré ukončil v roku 1969 štátnou skúškou.

Ako čerstvý absolvent VŠP sa zamestnal v podniku ZELOKVET Nitra, kde pracoval nepretržite 20 rokov najskôr ako vedúci strediska, neskôr v pozícii výrobného námestníka a riaditeľa podniku. Počas pôsobenia vo výrobnej praxi v roku 1984 získal titul kandidáta vied v odbore špeciálna rastlinná výroba. Od roku 1988 pôsobil ako vedeckovýskumný pracovník na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre a od roku 1993 ako vysokoškolský učiteľ.

Po zriadení Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre sa v roku 1996 na tejto fakulte habilitoval vo vednom odbore záhradníctvo a v roku 2010 mu bol v tomto odbore udelený aj titul profesor. Bol spolugarantom študijného odboru záhradníctvo a garantom študijného programu záhradníctvo pre bakalárske štúdium. Zabezpečoval výučbu odborných predmetov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (záhradníctvo, špeciálne zeleninárstvo, základy záhradníctva, poľné a záhradné plodiny, nové trendy v pestovaní zeleniny), školil doktorandov, bol vedúcim diplomových a bakalárkach prác, ročníkový učiteľ. S veľkým nadšením prednášal problematiku záhradníctva v rámci Univerzity tretieho veku, a to nielen v Nitre ale aj v Trnave, Žiline a Bratislave.

Počas pôsobenia na FZKI pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry záhradníctva a neskôr Katedry zeleninárstva. V období rokov 2001 až 2005 vykonával tiež funkciu prodekana pre hospodársku činnosť a prax. Bol členom odborovej komisie študijného programu záhradníctvo a členom vedeckej rady fakulty. V rámci výskumného zamerania sa venoval problematike kvality zeleniny. Bol autorom mnohých vedeckých a odborných publikácií. Úzko spolupracoval so zeleninárskou praxou, pričom pôsobil aj ako prezident Slovenskej zeleninárskej únie. Prof. Uher bol srdcom záhradník nielen na univerzitnej pôde, ale aj vo svojom skleníku a nádhernej záhrade.

Česť jeho pamiatke!

Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre

Posledná rozlúčka s profesorom Antonom Uherom bude 17. januára 2024 o 11.00 h na Cabajskom cintoríne v Nitre.

Ísť späť