Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia FZKI

napísal

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. dňa 15. 10. 2021 slávnostne odovzdal diplomy absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia.

V akademickom roku 2020/2021 ukončilo štúdium 7 doktorandov, z toho 3 doktorandi v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra, 1 doktorandka v študijnom programe krajinné inžinierstvo a 3 doktorandi v študijnom programe záhradníctvo.

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa promócie konali v úzkom kruhu v zasadacej miestnosti dekanátu FZKI za prítomnosti pána dekana, pani prodekanky doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., referentky študijného oddelenia Ing. Andrei Matuškovičovej a absolventov úspešne ukončeného doktorandského štúdia.

Naším absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov! Veríme, že svoje nadobudnuté vedomosti uplatnia v ďalšom profesijnom živote.

Ísť späť