Stratené krajiny

napísal

Medzinárodná federácia krajinných architektov (IFLA) tento rok oslávila 75. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala Talianska asociácia krajinnej architektúry (AIAPP) v spolupráci s IFLA Europe (európska organizácia IFLA) medzinárodnú konferenciu so zaujímavým názvom „Lost Landscapes“ (Stratené krajiny), ktorá sa konala v talianskom Neapole od 11. do 15. októbra 2023. Súčasťou konferencie bolo aj valné zhromaždenie delegátov a prezidentov národných organizácií krajinnej architektúry z 34 európskych štátov, ktoré sú členmi IFLA Europe (za Slovensko Spolok architektov Slovenska – SAS). Na konferencii a zhromaždení zastupoval Slovensko delegát SAS, autorizovaný krajinný architekt doc. Ing. Attila Tóth, PhD., ktorý predstavil príbeh a projekt obnovy historického Coburgovského parku v Pohorelskej Maši na Horehroní ako príklad donedávna „stratenej“ krajiny, ktorá je aktuálne v procese obnovy.

Krajina sa neustále dynamicky mení, transformuje, vyvíja. „Stratili sme naše krajiny?“, polemizuje taliansky filozof Venturi Ferriolo. Dokáže si neustále sa meniaca krajina zachovať svoje lokálne špecifickosti, ráz, charakter, identitu a pamäť? Krajinná architektúra v tomto procese zohráva kľúčovú úlohu – konsoliduje a rekonštruuje existujúce či vytvára nové ekologické systémy. Významnou mierou prispieva k transformácií spôsobov, ako obývame, produkčne využívame a pretvárame našu krajinu.

Krajinní architekti sú akýmisi „negociátormi“ medzi prírodou a kultúrou, medzi technologickou inováciou a ekologickou či poetickou imagináciou. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rekonštruovaní významu a hodnoty nášho vzťahu k Zemi a krajine. Krajinná architektúra je profesiou s dôležitou kompetenciou plánovať, tvoriť a meniť životné prostredie ľudí a iných živých organizmov prostredníctvom komplexných procesov transformácie.

Dôležitým predmetom tvorby krajinných architektov je krajina nášho každodenného života, ako na to poukazuje aj Európsky dohovor o krajine. Tá krajina, v ktorej žijú a pracujú komunity. Konferencia v Neapole sa zamerala na tri hlavné tematické oblasti – obývaná krajina, produkčná krajina a spájajúca krajina. IFLA Europe na zhromaždení v Neapole prijala Rezolúciu na tému „Lost Landscapes“, ktorá je v celom znení zverejnená na webovom sídle iflaeurope.eu.

Súčasťou programu valného zhromaždenia IFLA Europe boli aj voľby prezidenta a viceprezidentov federácie na obdobie rokov 2023 až 2025. Prezidentka Katerina Gkoltsiou z Grécka a viceprezident pre profesijnú prax Didier Vancutsem z Belgicka pokračujú vo svojej činnosti aj v druhom funkčnom období. Za nového viceprezidenta pre vzdelávanie bol zvolený Attila Tóth zo Slovenska a novým viceprezidentom pre komunikáciu sa stal Tomas Kerekes z Rakúska.

Slovenská komunita krajinných architektov teraz stojí pred výzvou menovať nového delegáta Spolku architektov Slovenska, ktorý v tejto pozícii vystrieda doterajšieho delegáta a bude Slovensko reprezentovať v IFLA a IFLA Europe od 1. decembra 2023.

Attila Tóth, doc. Ing. PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA

  • Vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  • Delegát Spolku architektov Slovenska v IFLA Europe (2020-2023)
  • Viceprezident IFLA Europe pre vzdelávanie (2023- )
  • Člen Výboru pre posudzovanie požiadaviek na vzdelanie SKA za krajinnú architektúru (2023-

Ísť späť