Študentská vedecká konferencia FZKI 2024

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín konania:

 • - 18. apríl 2024 (štvrtok)

Miesto konania:

 • - Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra

Program:

08:00h - 09:00h
Prezentácia účastníkov, nahrávanie a príprava prezentácií v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
09:00h
Slávnostné otvorenie konferencie v miestnosti TD-01
09:30h - 13:00h
Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
13:00h - 14:00h
Prestávka na obed (účastníci si obed zabezpečia individuálne)
14:00h - 15:30h
Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-15
  Každá komisia si vyhodnotí sekciu individuálne, podľa ukončenia prezentácií.

Miestnosti:

TD-12 - Sekcia Krajinná a záhradná architektúra
TD-14 - Sekcia Záhradníctvo
TD-15 - Sekcia Krajinné inžinierstvo

Informácie:

Konferencia sa bude konať v sekciách zodpovedajúcich študijným programom FZKI SPU v Nitre:

1) Študenti I. a II. stupňa štúdia v nasledovných tematických sekciách:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra

2) Študenti III. stupňa - doktorandského štúdia samostatne v tematických sekciách:

 • - záhradníctvo
 • - krajinárstvo
 • - krajinná a záhradná architektúra

Odborný garant konferencie:

Organizační garanti konferencie:

Rokovací jazyk:

 • - slovenský, český, anglický

Prihlášky posielať e-mailom na adresu andrea.matuskovicova@uniag.sk,

 • najneskôr do 03.04.2024 /streda/

Rozšírený abstrakt – (s popisom: meno a názov príspevku - ako súbory vo formáte docx) je potrebné zaslať elektronicky na  andrea.matuskovicova@uniag.sk spolu s recenzným posudkom. Recenzent je odborník v danej oblasti minimálne s akademickým titulom PhD., prípadne s ekvivalentom a navrhuje ho školiteľ podľa nižšie uvedených pokynov. Recenzný posudok bude vypracovaný na uvedenom formulári.

 • najneskôr do 10.04.2024 /streda/

V deň konferencie:

Ústnu prezentáciu (doplnenú prezentáciou vo formáte ppt.) je potrebné si pripraviť na max. 10 minút. K dispozícii v miestnosti bude dataprojektor a notebook.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná. Pozvanie  je plne v kompetencii ústavov.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov (v elektronickej podobe).

Konferencia má súťažný charakter a odborné komisie vyhodnotia a ocenia jednu najlepšiu prácu v každej sekcii a v každom stupni štúdia.

Zároveň najúspešnejší účastníci budú mať možnosť prácu po dopracovaní v zmysle pripomienok komisie a recenzenta uverejniť vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku. Časopis Acta je vedecké periodikum FZKI SPU v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou vedecko-výskumného zamerania FZKI. Vychádza obvykle 2-krát ročne. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

---

Predchádzajúce ročníky

Súvisiace dokumenty:

Prihláška na ŠVK FZKI 2024

Pozvánka a pokyny na ŠVK FZKI 2024

Šablóna príspevku na ŠVK FZKI 2024

Posudok recenzenta študentskej vedeckej práce – rozšíreného abstrakt, ŠVK FZKI 2024

Ísť späť