Vedecká konferencia študentov FZKI 2016

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2016

Vedecká rada FZKI sa na svojom zasadnutí dna 6. 4. 2016 prerokovala a odsúhlasila, že pre účasť na SVK nie je potrebné pracovávať celý článok, ale len rozšírený abstrakt v rozsahu jednej strany A4, ktorý bude následne aj publikovaný v zborníku abstraktov.

doc.Igaz

Termín konania:

 • 20. apríl 2016 (streda)

Miesto konania:

 • Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra

Program:

 • 08,00 – 09,00h    Prezentácia účastníkov, nahrávanie a príprava prezentácií v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-17
 • 09,00h              Slávnostné otvorenie konferencie v miestnosti TD-01
 • 09,30 - 13,00h    Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-17
 • 13,00 – 14,00h    Prestávka na obed (účastníci si obed zabezpečia individuálne)
 • 14,00 – 15,30h    Rokovanie v sekciách v miestnostiach TD-12, TD-14, TD-17
 • 16,00h              Slávnostné vyhlásenie výsledkov a záver konferencie v miestnosti TD-01


Miestnosti:

 • TD-12        Sekcia Krajinná a záhradná architektúra
 • TD-14        Sekcia Záhradníctvo
 • TD-17        Sekcia Krajinárstvo

Informácie:

Konferencia sa bude konať (podľa počtu prihlásených v jednotlivých študijných stupňoch) v sekciách zodpovedajúcich študijným odborom FZKI SPU v Nitre:

1) Študenti I. a II. stupňa štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • záhradníctvo
 • krajinárstvo
 • krajinná a záhradná architektúra


2) Študenti III. stupňa - doktorandského štúdia v nasledovných tematických okruhoch:

 • záhradníctvo
 • krajinárstvo
 • krajinná a záhradná architektúra

Odborný garant konferencie:

 • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.


Organizační garanti konferencie:

 • Rada ŠVK FZKI
 • Ing. Andrea Matuškovičová

Rokovací jazyk:

 • slovenský, český, anglický

Prihlášky posielať e-mailom na adresu andrea.matuskovicova@uniag.sk, alebo priniesť osobne na Dekanát FZKI vedecko-výskumné oddelenie  na Tulipánovej ul. 7 v Nitre - Ing. A. Matuškovičovej

 • najneskôr do 12.04.2016 /utorok/

Práce vo forme príspevku – článku  a samostatný abstrakt príspevku je potrebné odovzdať na  CD nosiči (s popisom: meno a názov príspevku - ako súbory vo formáte txt.).  Práce - články odovzdať dvakrát vo vytlačenej forme (zopnuté kancelárskou spinkou) spolu s recenzným posudkom. Recenzent je odborník v danej oblasti minimálne s akademickým titulom PhD., prípadne s ekvivalentom a navrhuje ho školiteľ podľa nižšie uvedených pokynov. Recenzný posudok bude vypracovaný na uvedenom formulári.

 • najneskôr do 15.04.2016 /piatok/

V deň konferencie:

Ústnu prezentáciu (doplnenú prezentáciou vo formáte ppt.) je potrebné si pripraviť na max. 10 minút. K dispozícii v miestnosti bude dataprojektor a notebook. Prezentáciu je nutné odovzdať na CD – relevantne označenom vo formáte ppt. aj pdf. -  môže byť na CD spolu s príspevkom.

Účasť zahraničných hostí, študentov ostatných fakúlt SPU a iných vysokých škôl je vítaná. Pozvanie a zodpovednosť za pobyt hostí je plne v kompetencii katedier.

Z konferencie bude vydaný zborník recenzovaných vedeckých príspevkov na DVD nosiči.

Najúspešnejší účastníci budú mať možnosť prácu po dopracovaní v zmysle pripomienok komisie a recenzenta uverejneniť vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku .  Časopis  Acta je vedecké periodikum FZKI SPU  v Nitre, v ktorom sa publikujú pôvodné práce súvisiace s problematikou vedecko-výskumného zamerania FZKI. Vychádza obvykle 2-krát ročne. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie inde, bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU. Autor je zodpovedný za odbornú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení rozhoduje redakčná rada na základe oponentských posudkov.

Späť