Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FZKI v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026

napísal

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.10.2023 prijal nasledovné uznesenie 18/6/2023:

AS SPU v Nitre vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre na FZKI SPU v Nitre na 20.11.2023, s náhradným termínom na 5.12.2023.

V zmysle čl. 4 ods. 1 Zásad volieb do AS SPU v Nitre preto

AS SPU vyhlasuje

doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FZKI na deň 20.11.2023 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

doc. Ing. Marián Tóth, PhD. v.r.
predseda AS SPU v Nitre

AS SPU v Nitre vyhlasuje termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre na FZKI SPU v Nitre na 20.11.2023, s náhradným termínom na 5.12.2023.

Kandidáti - doplňujúce voľby do AS SPU (študentská časť AO FZKI)

-- aktualizované 16.11.2023 --

Baňák Milan
Budinský Samuel, Bc.
Kollárová Ivana, Ing.
Makovická Eva
Selnekovič Adrián, Ing.
Špigura Andrej

Ísť späť