Vyhlásenie Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR k predloženému návrhu novelizácie vysokého školstva

napísal

Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR:

- Nesúhlasí so snahou politickej moci, v tomto prípade reprezentovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a podriadiť vysoké školy politickej moci.

- Vyzýva MŠVVaŠ SR na stiahnutie návrhu novely Zákona o vysokých školách, pretože jeho znenie nezodpovedá výsledku rokovaní kontaktnej skupiny.

- Navrhuje ponechať súčasnú štruktúru všetkých orgánov VŠ, aj fakúlt v súčasnosti definovaných zákonom o VŠ, vrátane ich pôsobnosti a spôsobu ich voľby.

- Konštatuje, že navrhovaná likvidácia samosprávy vysokých škôl so sebou prinesie nasledovné negatívne následky:

a) Možnosť ovplyvňovania samotného štúdia niektorými politikmi a oligarchami, s cieľom nátlaku na znižovanie kritérií, potrebných na absolvovanie štúdia. Súčasťou tohto problému bude aj nedostatočný boj proti plagiátorstvu a následné tlaky na školy, aby ututlávali podobné praktiky z minulosti.

b) Negatívne ovplyvňovanie slobody šírenia vedeckého názoru, kedy sa vedci budú báť vyjadriť názory, ktoré politickej garnitúre nie sú po vôli. Veľmi aktuálne to v súčasnosti v medicíne, vo všeobecnosti však značné obmedzenie vedeckých názorov v praxi hrozí najmä v oblasti environmentalistiky, politológie a medzinárodných vzťahov, histórie, mediálnych štúdií, informačnej bezpečnosti, práva.

c) Odliv významných slovenských vedcov a pedagógov z vysokých škôl buď do zahraničia alebo do iných sfér pracovného trhu. Pri tak výraznom finančnom podhodnotení vysokoškolských učiteľov, nielen v porovnaní so zahraničím ale aj v porovnaní s inými profesiami na Slovensku, ktoré si často ani nevyžadujú toľko tvorivosti, je akademická sloboda práve jedným z kľúčových aspektov výberu tohto povolania.

d) Znižovanie kvality slovenských vysokých škôl, čo znásobí odliv študentov do zahraničia a dôjde tak k ďalšej degresii slovenskej spoločnosti.

e) V prípade získania politickej moci extrémistickými stranami, bude akademické prostredie voči nim bezbranné.

- Podporuje vyhlásenia a stanoviská SRK a RVŠ SR k predloženému návrhu novely zákona o vysokých školách.

V Banskej Bystrici, 26.10.2021
predsedníctvo Klubu dekanov

PDF - stanovisko_Klubu_dekanov_k_novele_zakona_o_vysokych_skol_26_10_2021

Ísť späť