Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026

napísal

V zmysle uznesenia zo zasadnutia dňa 28.2.2022 AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 - 2026 na deň 04. 05. 2022. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre uskutoční dňa 18. 05. 2022.

Navrhovanie kandidátov do volieb kandidáta na dekana/dekanku bude prebiehať v termíne od 21.03.2022 (pondelok) od 07:30 h do 08.04.2022 (piatok) do 12:00 h neanonymne v písomnej forme (tlačivo Návrhový lístok) prostredníctvom podateľne SPU v Nitre (Tr. A. Hlinku 2, Nitra) predsedovi volebnej komisie Ing. Miloslavovi Muchovi (D-FZKI, Tulipánová 7, 949 76 Nitra).

Návrh kandidáta na dekana/dekanku môže podať každý člen/členka akademickej obce FZKI SPU v Nitre a kolektív fakultných pracovísk.

Detailné informácie o priebehu a postupe volieb boli spracované v dokumente „Harmonogram volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026“ schválenom AS FZKI SPU v  Nitre dňa 28.2.2022. Na tomto zasadnutí bola zvolená aj trojčlenná Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana/dekanku (VK VKD) v zložení: Ing. Jakub Mankovecký, Ing. Miloslav Mucha a doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. Za predsedu VK VKD bol zvolený Ing. Miloslav Mucha.

Informácie k priebehu volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre sú zverejnené a priebežne aktualizované na webovom sídle fakulty v časti Aktuálne informácie: Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026.

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD. - predsedníčka AS FZKI SPU v Nitre

Priebeh:

28. 02. 2022 - Vyhlásenie volieb

21. 03. 2022 - Začiatok podávania návrhov na kandidátov

08. 04. 2022 - Koniec podávania návrhov na kandidátov -> Navrhnutý kandidát: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

20. 04. 2022 - Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov

22. 04. 2022 - Zverejnenie mien kandidátov na dekana/dekanku a profesijného životopisu - Kandidát: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. - životopis

04. 05. 2022 - Zasadnutie Akademickej obce fakulty (pozvánka), Zasadnutie Akademického senátu fakulty (pozvánka), realizácia volieb - na zasadnutí AS FZKI bol kandidátom na dekana zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Prílohy:

Harmonogram volieb kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026

Tlačivo Návrhový lístok

Tlačivo Návratka

Ísť späť