Kalendár udalostí 29.03.2021

pondelok, 29.03.2021

Výberová online prednáška sa prioritne bude venovať nasledovným témam: klimatická adaptabilita lesných drevín, predpokladaný vývoj lesných spoločenstiev a jeho modelovanie, zmena klimatickej vodnej bilancie vegetačných stupňov lesov, indikátory vplyvu klimatickej zmeny lesné ekosystémy na Slovensku, adaptačná a mitigačná stratégia a opatrenia v lesnom hospodárstve. Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571

https://zmenaklimy.sk/

Prednášajúci: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., TU vo Zvolene

Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.30 h

Online prenos: MS Teams

Online prednáška realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571

https://zmenaklimy.sk/

Prednášajúca: Ing. Tatiana Kaletová, PhD., FZKI SPU v Nitre

Dátum a čas: 29. 3. 2021, 13.30 h

Online prenos: MS Teams