Kalendár udalostí 26.04.2022

utorok, 26.04.2022

Výberová prednáška

Ing. Peter Hoťka, PhD., Ústav ekológie lesa, Arborétum Mlyňany SAV, vedúci oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok

26.04.2022 9:30 - 11:00

Ústav krajinnej architektúry, FZKI, Tulipánová 7, Nitra, prednášková miestnosť TD-01, doc. Ing. Ján Kollár, PhD.

Európske ale aj cudzokrajné dreviny vo folklóre, legendách a poverách ľudí v staroveku a stredoveku. Zmienky o nich v starovekých spisoch Indie, Perzie, v Biblii, Koráne a ďalších. Pôvod pomenovania drevín, ich spojenie s pôsobením božstiev alebo ich zasvätenie božstvám a kresťanským svätcom alebo panovníkom. Dreviny v živote Keltov (Druidov), Slovanov a Germánov, vrátane škandinávskych národov.

Výberová prednáška

Prof Malgorzata Milecka

University of Life Sciences in Lublin, Poland

26.4.2022, 16:30 - 17:30

TD01 Tulipánova 7