Kalendár udalostí 28.09.2023

štvrtok, 28.09.2023

Prednášajúci: dr. Eng. Joanna Gil, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Biotechnology and Horticulture, Department of Horticulturae

Dátum a čas: 28. 9. 2023, 13.30 h

Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Ústav záhradníctva FZKI, BZ-12

Výberová prednáška zameraná na antioxidačnú aktivitu vybraných druhov rastlín a metódy jej hodnotenia. Prednáška je prioritne určená pre študentov predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch.

Ing. arch. Milan Csanda, Hlavný architekt mesta Nitra

"Vnútrobloky - potenciál obytnej zóny z pohľadu hlavného architekta"

28.9.2023 o 9:00

Tulipánova 7, TD-01

Úloha hlavného architekta mesta v procesoch udržateľného urbanisticko-architektonického vývoja sídla a možnosti participácie študentov na tvorbe inšpiratívnych riešení častí obytnej zóny s cieľom predchádzať negatívnym dôsledkom predpokladaných zmien.