Kalendár udalostí Marec 2022

štvrtok, 03.03.2022

Výberová prednáška

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., emeritný profesor FZKI

3.3.2022, 11:00 - 12:30

on line

Organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD., ÚKA FZKI

piatok, 04.03.2022
utorok, 08.03.2022
utorok, 15.03.2022

Výberová prednáška

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, ZF MENDELU

15.3.2022, 16:30 - 18:30

on line cez aplikáciu MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, ÚKA FZKI

Vizuálne hodnotenie krajiny je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou posudzovania stavu krajiny, prostriedkom k identifikácii jej kultúrnych, civilizačných a estetických hodnôt. Krajina je taká, ako je vnímaná ľuďmi a je nedielnou súčasťou identity človeka.

streda, 16.03.2022

Výberová prednáška

Ing Anna Dobrucká, PhD., autorizovaná krajinná architektka

16.3.2022, 9:000 - 11:00

on line prostredníctvom aplikácie MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD. ÚKA FZKI

Historické krajinné štruktúry predstavujú prírodné a kultúrne dedičstvo na jednej strane a na strane druhej potenciál pre adaptačné a mitigačné opatrenia na klimatickú krízu. HKŠ z krajiny rýchlo miznú.  Ich ochrana a využitie v adaptačných stratégiách miest, obcí aj regiónov je nevyhnutná, ak chceme naplniť záväzky Pražského dohovoru.

pondelok, 21.03.2022
utorok, 22.03.2022

Výberová prednáška

Ing Martina Verešová, PhD., SPU v Nitre

22.3.2022, 16:30 - 18:30

on line cez aplikáciu MS Teams, organizuje Ing. Mária Bihuňová, PhD., ÚKA FZKI

Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu KEGA 014SPU-4/2022

utorok, 29.03.2022

29.3.2022, 9.30 hod - 16.00 hod,

Agrovinol Vinodol - Fiero wine Kmeťovo - Via Jur/vinohrady Farná

ÚZ FZKI

Doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Určené pre: FZKI B-ZBC den [roč 2] & FBP B-VINB den [roč 3]

streda, 30.03.2022
štvrtok, 31.03.2022