Seminár k záverečným prácam - 2023

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Seminár k záverečnej práci - I. časť (spoločná pre "architektov", "krajinných inžinierov" a "záhradníkov")

v piatok 24. februára 2023

On-line

začiatok o 9:00 hodine

Link na pripojenie: https://uniag.link/opIDX

povinný pre všetkých študentov FZKI končiacich štúdium (1. a 2. stupeň) v akademickom roku 2022/2023 a pre študentov, ktorí si v tomto akademickom roku vyberali témy záverečných prác.

Prístup k literárnym zdrojom informácií a správne uvádzanie zdrojov v záverečnej práci (Mgr. Beáta Bellérová, PhD. – riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice)

Vzor prezentácie obhajoby záverečnej práce (Ing. Marcel Golian, PhD. - Ústav záhradníctva)

Seminár k záverečnej práci - II. časť (sú realizované samostatne pre jednotlivé študijné programy):

Krajinné inžinierstvo - 24. 02. 2023 od 10:30 online  - Témy: Online priestorové dáta - GIS, Spracovanie dát - Excel. Seminár je povinný pre všetkých študentov FZKI končiacich štúdium (1. a 2. stupeň) v akademickom roku 2022/2023 a pre študentov, ktorí si v tomto akademickom roku vyberali témy záverečných prác.

Záhradníctvo skupina č.1 - 31. 03. 2023 od 08:00 online - Seminár záverečných prác študentov odboru Záhradníctvo je povinný pre denných študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a všetkých študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa. Uvedení študenti sú povinní online prezentovať krátku prezentáciu (cieľ, metódy, výsledky a závery práce - max 10 min), po ktorej komisia spripomienkuje odprezentované. Program: 8:00-11:00 Bc, 13:00-15:30 Dp. Pasíva účasť je povinná pre študentov, kt. si tento rok vyberali tému svojej záverečnej práce (BP, DP).

Záhradníctvo skupina č.2 - 31. 03. 2023 od 08:00 online - Seminár záverečných prác študentov odboru Záhradníctvo je povinný pre denných študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a všetkých študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa. Uvedení študenti sú povinní online prezentovať krátku prezentáciu (cieľ, metódy, výsledky a závery práce - max 10 min), po ktorej komisia spripomienkuje odprezentované. Program: 8:00-11:00 Bc, 13:00-15:30 Dp. Pasíva účasť je povinná pre študentov, kt. si tento rok vyberali tému svojej záverečnej práce (BP, DP).

Ísť späť