Klub Absolventov

Klub Absolventov vznikol so zámerom vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a univerzitou  a umožniť vzájomnú spoluprácu a kontakt medzi absolventmi a priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi Fakulty. Členstvo v klube je na báze dobrovoľnosti.

Cieľmi klubu sú:

  • Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a fakultou, absolventmi a priateľmi klubu.
  • Podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študijných programoch a formách.
  • Organizovanie výmenných odborných praxí, odborných exkurzií.
  • Participovať na záujmoch a potrebách svojich členov v odbornej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.

Členstvo v klube môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na adresu dekfzki@uniag.sk.

FZKI používa Vaše kontakty len na Vaše informovanie v súlade s Vami vyjadrenými preferenciami prostredníctvom mailing listu (distribučného zoznamu).

Kontakty nie sú ďalej spracovávané, uchovávané ani zdieľané.

Distribučný zoznam je súčasťou univerzitného informačného systému (UIS) SPU a nie je verejne prístupný. UIS SPU spĺňa požiadavky na zabezpečenie a ochranu údajov.

Dobrovoľne poskytnuté kontakty sa len získavajú cez službu Google Forms. Spoločnosť Google taktiež garantuje splnenie príslušných legislatívnych požiadaviek.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.