NAVRHOVANIE AUTOMATICKÝCH ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMOV

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Viliamom Bárekom, CSc. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre projektantov automatických zavlažovacích systémov, krajinných architektov, realizátorov automatických zavlažovacích systémov, správcov zelene (súkromný a verejný sektor) a pracovníkov z oblasti ochrany životného prostredia. Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov.

- Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach
- Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov
- Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody
- Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov
- Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov

Výučba prebieha blokovo. Modul účastníci absolvujú v priebehu jedného dňa. Môžete absolvovať modul jeden i viac, záleží len na Vás. V prípade záujmu absolvovať modul č.4 - Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov a č.5 - Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov je podmienkou absolvovanie minimálne jedného z prvých 3 modulov (Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach, Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov alebo Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody).

Poplatok jeden modul je 130 EUR.

Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná.

Termíny jednotlivých kurzov

- budú upresnené

Kontakt

Bližšie informácie - kvszk@uniag.sk, prípadne Ing. Kristína Candráková, PhD.- 037/ 641 5406

Ak máte záujem o niektorý z odborných vzdelávacích programov, prosím, kontaktujte kanceláriu ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre: kvszk@uniag.sk

Pre komplexnú znalosť o závlahových systémov odporúčame absolvovanie všetkých modulov.

V prípade záujmu absolvovať modul - Navrhovanie automatických zavlažova­cích systémov alebo modul - Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov je podmienkou absolvovanie prvých 3 modulov (Hydraulické zákla­dy pohybu vody v potrubiach, Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov a Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody).

Prihláška na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.

Prihlasovanie na termíny je spustené aj na  http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

Prihlasovanie (termín) - bude upresnené

SPU v Nitre si vyhradzuje právo vzdelávací program neotvoriť v prípade ...

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

- Navrhovanie, realizácia a prevádzkovanie závlah patrí do rúk odborníkov.
- Odbornosť pri navrhovaní a realizácii nie je len perfektná práca s náradím a kreslenie návrhov závlahy, ale aj príslušné vzdelanie.
- Moderné prvky riadenia ušetria až 50 % závlahovej vody.
- Zle navrhnutá a vybudovaná závlaha neplní svoje funkcie a veľmi nákladne sa rekonštruuje.
- Vývoj technológií sa prenáša aj do závlah, každoročne uvádzané novinky výrazne zefektívňujú navrhovanie a prevádzku automatických závlahových systémov.

Naučíme Vás a Vašich kolegov

- Akým zákonitostiam podlieha dopravovanie vody v potrubiach.
- Ako pracujú čerpadlá, ich správne navrhovanie, prevádzkovanie a riadenie.
- Aké zdroje závlahovej vody sú k dispozícii, studne a ich hydraulické parametre, zrážkové vody a ich využívanie.
- Z akých prvkov sa skladá automatická závlaha, aké sú technické možnosti jednotlivých súčastí a ako ich správne využívať.
- Ako správne navrhnúť a prevádzkovať automatickú závlahovú sústavu.
- Ako efektívne realizovať, montovať a udržovať závlahovú sústavu.

Celoživotné vzdelávanie Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov je nastavené do piatich tematických modulov

1. Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach (10 h)
Absolvent modulu rozumie hydrológii parkov, záhrad, urbanizovanej a športovej plochy. Pozná základné pojmy a zákony hydrodynamiky: tlakové straty, prúdenie vody v potrubí a v otvorených korytách, dimenzovanie rúrovej siete, tlakové pomery v potrubiach, zdroje vody, ich možnosti a výhody. Samostatne dokáže kvantifikovať potreby vody pre závlahy, navrhnúť režim riadenia závlahy aj s ohľadom na prirodzené zrážky.

2. Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov (10 h)
Absolvent modulu rozumie jednotlivým súčastiam automatických závlah, prvkom kvapkových závlah a mikrozávlah, pre lokálne zavlažovanie špecifických rastlín (kvetináče, žardiniéry, vyvýšené záhony, kríky a stromy). Rozumie samovýsuvným rozstrekovačom, otočným postrekovačom a vejárovým rozstrekovačom ako aj prvkom riadenia závlah (riadiace jednotky, vlhkostné a zrážkové senzory, elektroventily s armatúrami) a potrubnému príslušenstvu.

3. Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody (10 h)
Absolvent modulu rozumie hydrológii podzemných vôd, studniam a ich možnostiam využívania ako zdroja závlahových vôd. Rozumie konštrukcii čerpadiel a vhodnosti ich použitia napríklad v podobe malých vodární, či vodární s modernými prvkami riadenia čerpadiel a ich automatikou. Rozumie hodnoteniu kvality závlahovej vody obmedzením použitia a možnosťami jej zlepšenia.

4. Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov (10 h)
Absolvent modulu rozumie automatickým zavlažovacím systémom, kde ako základný parameter slúži poznanie kapacity vodného zdroja ako základného kritéria. Rozumie použitiu potrebných závlahový detailov aj so špecifikami skladby a zapojenia na základe rozhodnutia o zavlažovanej výmere a filozofii vlastného zavlažovania. Rozumie priestorovému návrhu umiestnenia jednotlivých prvkov závlahy, ich zapojeniu a riadeniu.

5. Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov (10 h)
Absolvent modulu rozumie technike a technológii montáže jednotlivých prvkov závlahy vrátane prípravy stavby, vytýčenia a výkopových prác. Rozumie technickým obmedzeniam sieťových a dopravných prvkov pri výstavbe, elektrickej inštalácii prvkov automatiky riadenia, pripojenia systému k zdroju vody a manažovaniu filtračných zariadení.