Akademická obec FZKI 09-12-2020 o 10:00, online

Stretnutie Akademickej obce FZKI SPU v Nitre sa bude konať dňa 09. 12. 2020 o 10.00 hod., on-line (prostredníctvom MS Teams)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o činnosti AS FZKI SPU v Nitre
3. Informácie o činnosti AS SPU v Nitre za FZKI
4. Informácie o činnosti akademickej obce študentov FZKI
5. Aktuálne informácie dekana a prodekanov FZKI
6. Diskusia
7. Záver

Online účasť všetkých členov Akademickej obce FZKI je vítaná.
V prípade záujmu je možné, už v predstihu, doručiť otázky do diskusie doc. Muchovej osobne alebo e-mailom (zlatica.muchova@uniag.sk)

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť