Oznam o priznaní motivačného štipendia študentom FZKI SPU v Nitre

Motivačné štipendium v roku 2021 za vynikajúce plnenie študijných povinností (tzv. prospechové štipendium) sa priznáva študentom v druhom a ďalšom roku štúdia na základe dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku (AR 2019/2020). Študentom druhého stupňa sa v prvom roku štúdia na základe výsledkov z predchádzajúceho akademického roka priznáva štipendium len v prípade, že prvý stupeň štúdia riadne skončili na SPU v Nitre.

Viac...

Ísť späť