Zasadnutie akademického senátu FZKI, 03. 09. 2020 10:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 03. 09. 2020 10:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI  na Tulipánovej ulici 7.

Program:
01. Otvorenie zasadnutia
02. Sľub nového člena AS FZKI
03. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
04. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
05. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre
06. Návrh na vymenovanie prodekanky pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
07. Návrh nového člena do VR FZKI
08. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre za FZKI
09. Rôzne
10. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť