Zasadnutie akademického senátu FZKI, 04. 03. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 03. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 26. 11. 2018

4. Voľba disciplinárnej komisie fakulty

5. Návrh na schválenie nového študijného programu Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve (PUISP)

6. Rôzne

7. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť