Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 05. 2023 13:30

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 05. 2023 (utorok) o 13:30 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Výročná správa hospodárenia za rok 2022
5. Návrh rozpisu dotácie a rozpočet FZKI na rok 2023
6. Návrh prideľovania odmien za publikačnú činnosť
7. Voľba zástupcu fakulty do Rady VŠ SR
8. Rôzne
9. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť