Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 09. 2021 09:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 09. 2021 09:00 hod. online

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nových členov AS FZKI
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/2)
6. Rôzne
7. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť