Zasadnutie akademického senátu FZKI, 09. 10. 2023 13:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 09. 10. 2023 (pondelok) o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh nových členov VR
5. Systemizácia pracovných miest FZKI
6. Organizačný poriadok FZKI
7. Organizačná štruktúra FZKI
8. Vyhlásenie volieb do AS FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027
9. Rôzne
10. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť