Zasadnutie akademického senátu FZKI, 13. 03. 2024 14:00

Pozvánka na zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 13.3. 2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI

4. Zásady voľby kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana

5. Správa o hospodárení FZKI za rok 2023

6. Rôzne

7. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.,

predsedníčka AS FZKI SPU v Nitre

Ísť späť