Zasadnutie akademického senátu FZKI, 18. 03. 2021 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 18. 03. 2021 09:00 hod online.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub nových členov AS FZKI
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Štatút FZKI SPU v Nitre
6. Organizačný poriadok FZKI SPU v Nitre
7. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/1)
8. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2020
9. Podmienky prijatia na II. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
10. Podmienky prijatia na III. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
11. Rôzne
12. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť