Zasadnutie akademického senátu FZKI, 20. 05. 2020 10:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 20. 05. 2020 10:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI (prípadne TD-01) na Tulipánovej ulici 7.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
4. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2020/21)
5. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2019
6. Návrh rozpočtu FZKI SPU v Nitre na rok 2020
7. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia od roku 2021
8. Úprava študijných plánov študijných programov I. a II. stupňa štúdia FZKI SPU v Nitre
9. Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na nový ak. rok 2021/2022
10. Rôzne
11. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Poznámka:
Zasadnutie sa uskutoční v súlade s prijatými opatreniami SPU v Nitre na predchádzanie vzniku a rizika šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19).
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, je možnosť pripojenia sa prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu MS Teams

Ísť späť