Zasadnutie akademického senátu FZKI, 26. 03. 2020 09:00

--- Aktualizované 12.03.2020 ---

V súvislosti s prijatými opatreniami SPU v Nitre na predchádzanie vzniku a rizika šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19):

- ruším zasadnutie AS FZKI, ktoré bolo plánované na 26.03.2020

- o bode 5 programu, návrh podmienok prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21, sa bude hlasovať spôsobom per-rollam

- ostatné body sa presúvajú na ďalšie zasadnutie AS FZKI

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

--- Aktualizované 12.03.2020 ---

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 26. 03. 2020 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 17. 09. 2019

4. Sľub nového člena AS FZKI

5. Návrh podmienok prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2020/21

6. Návrh na schválenie prodekana pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

7. Postup vyplácania odmien za publikačnú aktivitu za rok 2020

8. Postup vyplácania osobného príplatku na základe bodového hodnotenia

9. Návrh systemizácie pracovných miest

10. Rôzne

11. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť