Zasadnutie akademického senátu FZKI, 13. 06. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 13. 06. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 04. 2019

4. Systemizácia pracovných miest na FZKI

5. Výročná správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre v roku 2018

6. Rôzne

7. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť