Zasadnutie akademického senátu FZKI, 29. 04. 2019 09:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 29. 04. 2019 od 09:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 04. 03. 2019

4. Voľba zástupcu fakulty do RVŠ SR

5. Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) a III. stupeň (doktorandské štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2019/2020

6. Návrh na rozdelenie dotačných prostriedkov FZKI SPU v Nitre na rok 2019

7. Rôzne

8. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť