Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijných programoch Krajinné inžinierstvo, Krajinná a záhradná architektúra, Záhradníctvo uskutočňovaných v slovenskom jazyku, resp. výlučne v anglickom jazyku na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pre akademický rok 2024/2025

Aktualizácia: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín podania prihlášky: do 31.05.2024

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

Krajinná a záhradná architektúra

 

Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia  (PDF)

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka. Informácie pre uchádzačov sa zverejňujú v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Termín konania prijímacej skúšky a jej formu určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti z jedného svetového jazyka, u zahraničných uchádzačov znalosti zo slovenského a svetového jazyka (to sa nevzťahuje na ŠP realizované výlučne v anglickom jazyku), z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného ŠP a prezentáciu téz k téme dizertačnej práce. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas druhého stupňa štúdia.

3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky vykonanej pred prijímacou komisiou. Každý uchádzač o doktorandské štúdium musí absolvovať prijímaciu skúšku. Termín zápisu na doktorandské štúdium určí dekan. Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy (ŠP) schvaľuje programová komisia ŠP.

4. Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť aj externá vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 57 ods. 3 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia z vysokej školy a členovia určení štatutárnym orgánom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy určuje pre ŠP uskutočňované na fakulte dekan a pre ŠP, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia skúška sa po dohode vysokej školy alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov vysokej školy.

5. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

6. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Poplatok za prijímacie  konanie : 50,00 €* (elektronická prihláška)

* prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Súvisiace dokumenty:

Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia AR 2024/2025

Elektronická prihláška na štúdium na SPU

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

FZKI-Temy-PhD-prac-2024-2025-Krajinna-a-zahradna-architektura.pdf

FZKI-Temy-PhD-prac-2023-2024-Zahradnictvo.pdf

FZKI-Temy-PhD-prac-2024-2025-Krajinne-inzinierstvo.pdf