Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) pre akademický rok 2022/2023

Aktualizácia: Ing. Andrea Matuškovičová

Termín podania (výhradne elektronickej) prihlášky: do 03.06.2022

na študijné programy FZKI:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

Krajinná a záhradná architektúra

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia (PDF)

Prijímacie konanie na štúdium III. stupňa - doktorandské štúdium na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje v súlade s § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre.

1. Prijatie na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka.

2. Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje dekan. Pri prijímacej skúške komisia u uchádzača zohľadňuje znalosti svetových jazykov, u zahraničných uchádzačov komunikačné znalosti zo slovenského a  svetového jazyka a z problematiky tvoriacej teoretický základ zvoleného študijného programu. Komisia prihliada aj na prezentáciu vedomostí v rozsahu témy, na ktorú sa uchádzač prihlasuje. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas štúdia na I. a II. stupni.

3. O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá je povinná. Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na doktorandské štúdium závisí od počtu schválených tém dizertačných prác garantom študijného programu/vedeckou radou fakulty.

4. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Poplatok za prijímacie  konanie : 45,00 €* (elektronická prihláška)

* prijímacie konanie bude realizované iba pri uchádzačoch, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Súvisiace dokumenty:

Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia AR 2022/2023

Elektronická prihláška na štúdium na SPU

FZKI-Temy-PhD-prac-2022-2023-Architektura.pdf

FZKI-Temy-PhD-prac-2022-2023-Zahradnictvo.pdf

FZKI-Temy-PhD-prac-2022-2023-Krajinne-inzinierstvo.pdf